กิจกรรมรณรงค์ เรื่อง ความปลอดภัยบนท้องถนน และมอบหมวกนิรภัยแก่บุคลากร คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

กิจกรรมรณรงค์ เรื่อง ความปลอดภัยบนท้องถนน และมอบหมวกนิรภัยแก่บุคลากร คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

วันอังคารที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๐.๐๐ น. ณ บริเวณลานอเนกประสงค์ ชั้น ๑ อาคารบริหาร

กิจกรรมรณรงค์ เรื่อง ความปลอดภัยบนท้องถนน และมอบหมวกนิรภัยแก่บุคลากร คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

กิจกรรมรณรงค์ เรื่อง ความปลอดภัยบนท้องถนน และมอบหมวกนิรภัยแก่บุคลากร คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

กิจกรรมรณรงค์ เรื่อง ความปลอดภัยบนท้องถนน และมอบหมวกนิรภัยแก่บุคลากร คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล