ขอเชิญชวนอาจารย์แพทย์ทุกท่าน สมัครทุนสนับสนุนกลุ่มวิจัยมุ่งเป้า (Concept paper)