ยินดีต้อนรับคณะผู้เยี่ยมสำรวจการรับรองเฉพาะโรค/เฉพาะระบบ “โครงการพัฒนาระบบการตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคมะเร็งกระเพาะอาหาร โดยทีมสหสาขารามาธิบดี”