You are here

โครงการพัสดุ Charity ครั้งที่ 717

โครงการพัสดุ Charity ครั้งที่ 717
 

ผู้แทนฝ่ายการพัสดุ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นตัวแทนบริจาคพัสดุในโครงการพัสดุ Charity ครั้งที่ 717 ให้เเก่ โรงพยาบาลกาญจนดิษฐ์ ตำบลพลายวาส อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นพัสดุจำนวน 12 รายการ

เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2565 ณ ฝ่ายการพัสดุ ชั้น 2 อาคารพัสดุ