โครงการพัสดุ CSR เพื่อสังคม ครั้งที่ 791

โครงการพัสดุ CSR เพื่อสังคม ครั้งที่ 791
 

ฝ่ายการพัสดุ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล บริจาคพัสดุในโครงการพัสดุ CSR เพื่อสังคม ครั้งที่ 791 จำนวน 60 รายการ มอบให้แก่ โรงเรียนบ้านปงเคียน อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย โดยมี คุณสุนทร หลั่นเจริญ หัวหน้าฝ่ายสารสนเทศ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นตัวแทนมอบ 

เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ฝ่ายการพัสดุ ชั้น 2 อาคารพัสดุ