คุณฉวีวรรณ ภัทรโกมล บริจาคเงินแก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ

เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2565 ณ ห้องรับรองมูลนิธิรามาธิบดีฯ ชั้น 4 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์ 

 
คุณภาวนา มณีขาว และครอบครัว บริจาคเงินแก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ

เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2565 ณ ห้องรับรองมูลนิธิรามาธิบดีฯ ชั้น 4 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์

 
ผศ. ดร.ธนวรรณ พงษธา และครอบครัว บริจาคเงินแก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ

เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2565 ณ ห้องรับรองมูลนิธิรามาธิบดีฯ ชั้น 4 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์

 
บริษัท ศรีบริสุทธิ์ ฟอร์จจิ้ง เทคโนโลยี จำกัด บริจาคเงินแก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ

เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2565 ณ บริษัท ศรีบริสุทธิ์ อุตสาหกรรม จำกัด เขตลาดกระบัง

 
บริษัท ไทยโพลีอะซีทัล จำกัด บริจาคเงินแก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ

เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2565 ณ ห้องรับรองมูลนิธิรามาธิบดีฯ ชั้น 4 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์

 
คุณฮอน คิต วอง และครอบครัว บริจาคเงินแก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ

เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2565 ณ ห้องรับรองมูลนิธิรามาธิบดีฯ ชั้น 4 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์

 
คุณศรุดา อิ่มอำนวยทรัพย์ บริจาคเงินแก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ

เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2565 ณ ห้องรับรองมูลนิธิรามาธิบดีฯ ชั้น 4 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์

 
คุณลาวัลย์ วรรณวิสูตร และครอบครัว บริจาคเงินแก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ

เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2565 ณ ห้องรับรองมูลนิธิรามาธิบดีฯ ชั้น 4 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์

 
อบรม “โครงการ Risk Register และ RCA ในกระบวนการบริหารความเสี่ยง”

เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2565 ณ ห้องประชุม 910BC ชั้น 9 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

 
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นเจ้าภาพในพิธีสวดพระอภิธรรมศพ ศ.เกียรติคุณ นพ.อารี วัลยะเสวี

เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2565 ณ ศาลากลางน้ำ วัดเทพศิรินทราวาสราชวรวิหาร 

 
คุณวิเรขา สันตะพันธุ์ บริจาคเงินแก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ

เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2565 ณ ห้องรับรองมูลนิธิรามาธิบดีฯ ชั้น 4 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์

Pages