ที่ทำการไปรษณีย์

 

 

ไปรษณีย์อนุญาต  คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

   

วันเวลาทำการ: วันทำการปกติ (ยกเว้นวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์)
                   ตั้งแต่เวลา 07.30-16.30 น.
ยกเว้น: การรับ-ส่งจดหมายลงทะเบียน พัสดุ  และ EMS จะทำการเวลา  07.30-14.30 น.
วัตถุประสงค์

  • ให้บริการรับ-ส่ง จดหมายธรรมดา สิ่งตีพิมพ์ ไปรษณียบัตร จดหมายลงทะเบียน พัสดุ  จดหมาย/ พัสดุ  EMS  ทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศให้กับบุคคลภายนอก/ เจ้าหน้าที่/ หน่วยงาน  และภาควิชาฯ ต่างๆ ของคณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
  • คัดแยกและจ่ายจดหมาย สิ่งตีพิมพ์ ไปรษณียบัตร ทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศให้กับเจ้าหน้าที่/หน่วยงาน  และภาควิชาฯ ต่างๆ ของคณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี
  • คัดแยกและจ่ายจดหมายลงทะเบียน พัสดุ จดหมายและพัสดุ EMS  ทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศให้กับเจ้าหน้าที่/ หน่วยงาน  และภาควิชาฯ ต่างๆ ของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
  • จัดจำหน่ายดวงตราไปรษณีย์ยากร ไปรษณียบัตร ซองจดหมาย และกล่องพัสดุ

ติดต่อสอบถาม: โทร. 0-2201-1127