หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต

หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต
หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต  คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดลเปิดรับนักศึกษาแพทย์ปีละประมาณ 160 คน(จำนวนนักศึกษาที่รับเข้าอาจมีการเปลี่ยนแปลง)  คัดเลือกโดยสอบผ่านระบบรับตรงร่วมกับกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย  (กสพท.)  และระบบโควตาของมหาวิทยาลัยมหิดล

คุณสมบัติที่เหมาะสมในการเป็นบัณฑิตแพทย์รามาธิบดี คือ เป็นผู้มีความมุ่งมั่นในการเป็นแพทย์  มีความคิดเป็นตัวของตัวเอง ใฝ่รู้และมีทักษะทางภาษาอังกฤษ  สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ค้นคว้า และสนใจในการทำวิจัยด้านการแพทย์

  

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต  จัดการเรียนรู้แบบบูรณาการความรู้หลายสาขาวิชา  โดยมุ่งหวังให้ผู้เรียนสามารถคิดและวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ มีความใฝ่รู้ เรียนรู้ได้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของความเป็นแพทย์  ที่ต้องติดตามความก้าวหน้าทางวิทยาการและเทคโนโลยี เพื่อมาประยุกต์ใช้ในวิชาชีพแพทย์ได้ตลอดชีวิต

นักศึกษาแพทย์รามาธิบดีจะได้รับการส่งเสริมให้เป็นผู้นำและทำงานเป็นทีมอย่างมีประสิทธิภาพ  มีทักษะในการติดต่อสื่อสารและมนุษยสัมพันธ์ที่ดี เป็นแพทย์ที่มีคุณธรรม จริยธรรมที่เหมาะสม ดำรงชีวิตอย่างมีความสุขและประสบความสำเร็จในวิชาชีพเป็นประโยชน์ต่อสังคมโดยรวม

เนื้อหาของหลักสูตร
การเรียนตลอดหลักสูตรของนักศึกษาแพทย์รามาธิบดี  ใช้เวลา6 ปี รวมจำนวน 253 หน่วยกิต แบ่งเนื้อหาการเรียนออกเป็น 3 ช่วง และเสริมด้วยวิชาเลือก คือ
ปีที่ 1  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์ มนุษยศาสตร์  สังคมศาสตร์ ศิลปศาสตร์ การศึกษาทั่วไปเพื่อการพัฒนามนุษย์ ภาษาอังกฤษและภาษาไทย

ชั้นปรีคลินิก ปีที่ 2 และ 3  ศึกษาการทำงานของร่างกายมนุษย์ในภาวะปกติและเมื่อเป็นโรคต่างๆ โดยบูรณาการความรู้ทางวิทยาศาสตร์ การแพทย์พื้นฐาน เช่น กายวิภาคศาสตร์  สรีรวิทยา  จุลชีววิทยา เภสัชวิทยา  พยาธิวิทยา  และการเรียนวิชาบทนำเวชศาสตร์คลินิก เพื่อฝึกฝนการซักประวัติ และทักษะการตรวจร่างกายระบบต่างๆ ได้อย่างถูกขั้นตอน รวมทั้งฝึกหัตถการกับหุ่น

ชั้นคลินิก ปีที่ 4 ถึงปีที่ 6  เรียนรู้จากการปฏิบัติงานจริงในโรงพยาบาล ได้ร่วมเป็นหนึ่งในทีมดูแลผู้ป่วย  ศึกษาอาการและการรักษาโรคผ่านการฝึกทักษะกับอาจารย์แพทย์สาขาต่างๆ  การพูดคุยกับผู้ป่วย ฝึกงานในห้องคลอดและห้องผ่าตัด  เข้าค่ายทักษะชีวิต เพื่อเรียนรู้ตนเองและผู้อื่น  และฝึกปฏิบัติงานในโรงพยาบาลในเขตชุมชนและต่างจังหวัด
วิชาเลือกเสรี  เพื่อให้นักศึกษาเรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเองทั้งด้านวิชาการ คุณธรรม  จริยธรรม  กีฬา  ตลอดจนศิลปวัฒนธรรม 
วิชาเลือกคลินิก  เพื่อเสริมประสบการณ์ในสาขาวิชาที่ตนเองสนใจ

สถานที่ศึกษาและแหล่งฝึกปฏิบัติ

 • ปี 1  เรียนวิชาศึกษาทั่วไป ที่วิทยาเขตศาลายา มหาวิทยาลัยมหิดล  จังหวัดนครปฐม
 • ปีที่ 2 และ 3  เรียนที่คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตพญาไท
 • ปลายปีที่ 3 จนถึงปีที่ 6  เรียนและฝึกปฏิบัติงานใน คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี  ศึกษาดูงานที่โรงพยาบาลชุมชนในต่างจังหวัด เช่น จังหวัดนครราชสีมา พระนครศรีอยุธยา ลพบุรี      สระบุรี  ขอนแก่น  ระยอง  ฉะเชิงเทรา  และ กาญจนบุรี
 • ปีที่ 6  เพิ่มพูนประสบการณ์ทางคลินิก ที่โรงพยาบาลมหาราช จังหวัดนครราชสีมา โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยาและโรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช จังหวัดสุพรรณบุรี

กิจกรรมเสริมหลักสูตร
ส่งเสริมให้นักศึกษาแพทย์มีความรอบรู้ มีทักษะในการพัฒนาตนเอง และใช้ชีวิตอย่างมีความสุข  โดยมีชมรมนักศึกษาแพทย์รามาธิบดี (ชพร.) เป็นแกนนำในการจัดกิจกรรม เช่น งานเปิดโลกฝันสร้างสัมพันธ์สู่รามา งานมอบเสื้อกาวน์ งานคืนสู่เหย้า และทำกิจกรรมร่วมกับโรงเรียนแพทย์อื่นๆ เช่น กีฬา 17 เข็ม  ฯลฯ 

นอกจากนี้ยังมีกลุ่มกิจกรรมของนักศึกษาตามความสนใจ  คือ

 • ชมรมวิเทศสัมพันธ์ และ English club ได้พบปะและเยี่ยมชมสถาบันแพทย์ทั่วโลก  ผ่านเครือข่ายองค์กรนักศึกษาแพทย์นานาชาติ
 • ชมรมดนตรีรามาธิบดี จัดประกวดร้องเพลงและงานแสดงดนตรี
 • ชมรมกีฬาและศูนย์ออกกำลังกาย  เช่น ฟุตบอล  แอโรบิค
 • ชมรมถ่ายภาพ อบรมเทคนิค ออก field trip ประกวดภาพถ่าย
 • กิจกรรมศึกษาแหล่งท่องเที่ยว ศิลปวัฒนธรรมไทย
 • กิจกรรมแข่งขันตอบปัญหา Ramathibodi’s Medical Student Championship

  

ค่าใช้จ่ายและสวัสดิการนักศึกษา

 • ค่าใช้จ่ายสำหรับการลงทะเบียนเรียนตลอดหลักสูตรประมาณ 120,000 บาท
 • นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 1 สามารถอยู่หอพักในวิทยาเขตศาลายา และสามารถพักในหอพักแพทย์ของคณะฯ ได้ในชั้นคลินิก ตั้งแต่ ปีที่ 4 ถึงปีที่ 6
 • นักศึกษาที่ต้องการความช่วยเหลือด้านการเงิน  สามารถสมัครขอรับทุนการศึกษา หรือกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษาได้ที่งานกิจการนักศึกษา

สัญญาผูกพัน
เมื่อนักศึกษาแพทย์สำเร็จการศึกษาแล้ว ต้องปฏิบัติงานชดใช้ทุนที่โรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข หรือ กระทรวงอื่นๆ เป็นเวลา 3 ปี  ถ้าลาออกก่อนครบกำหนดตามสัญญา จะต้องชดใช้เงินให้กับรัฐบาลตามสัดส่วนเวลาที่ปฏิบัติงานไม่ครบในวงเงิน 400,000 บาท

ลักษณะงานที่ทำและความก้าวหน้า
บัณฑิตแพทย์รามาธิบดี สามารถทำงานเป็นแพทย์ในระบบราชการ หรือในโรงพยาบาลและคลินิกเอกชนได้  โดยหลังจากใช้ทุนแล้ว สามารถเลือกศึกษาต่อเป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ณ สถาบันในประเทศ และต่างประเทศตามสาขาที่สนใจ เช่น กุมารแพทย์ อายุรแพทย์ ศัลยแพทย์ สูติ-นรีแพทย์ จิตแพทย์ พยาธิแพทย์ทางนิติเวช ฯลฯ นอกจากงานรักษาผู้ป่วย  แพทย์ยังมีโอกาสก้าวหน้าในการทำงาน วิจัยทางวิทยาศาสตร์การแพทย์  ดำรงตำแหน่งทางวิชาการเป็นศาสตราจารย์ สอนนักศึกษา หรือเป็นที่ปรึกษาและผู้บริหาระดับสูงในองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน

หลักสูตรพิเศษ Ph.D., M.D.
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตและแพทยศาสตรบัณฑิต

เป็นโครงการสร้างอาจารย์ของมหาวิทยาลัยมหิดล โดยคณะวิทยาศาสตร์ ร่วมกับคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี และคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล  มีวัตถุประสงค์ในการผลิตแพทย์นักวิจัยในสาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ เพื่อพัฒนาการแพทย์ของประเทศไทย โดยมีการคัดเลือกนักศึกษาผู้จบการศึกษาชั้นปีที่ 3 ที่มีผลการเรียนดี และมีศักยภาพ แยกไปศึกษาจนสำเร็จระดับปริญญาเอก แล้วจึงกลับมาเรียนต่อชั้นคลินิกที่คณะแพทย์ต้นสังกัดจนสำเร็จเป็นบัณฑิตแพทย์


สอบถามรายละเอียด  ได้ที่ งานแพทยศาสตรศึกษา
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
โทร. 0-2201-1734-6 , 0-2201-1053   Fax.  0-2201-1289
ดาวน์โหลดเอกสารแผ่นพับ