แสดงความยินดี อ. ดร. นพ.นวนรรน ธีระอัมพรพันธุ์

เนื่องจากได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล โดยผ่านมติเห็นชอบจากที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.)

 
แสดงความยินดี ศ. พญ.สฤกพรรณ วิไลลักษณ์

ได้รับรางวัล สตรีนักวิชาการด้านแรงงานดีเด่น จากกระทรวงแรงงาน ปี 2563

 
แสดงความยินดี ศาสตราจารย์ นายแพทย์รณชัย คงสกนธ์

ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของคณะกรรมการศูนย์คุณธรรม ตามมติคณะรัฐมนตรี วันที่ 7 เมษายน 2563 โดยมีวาระ 4 ปี

 
ข่าวน่ายินดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

ได้รับการรับรองมาตรฐานเฉพาะโรค การดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็งลำไส้ที่ได้รับยาเคมีบำบัด

 
แสดงความยินดี ฝ่ายการพัสดุ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

ได้ผ่านการตรวจรับรองต่ออายุมาตรฐาน ISO 9001 : 2015

 
ขอแสดงความยินดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

ได้รับรางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศ (Thailand Quality Class: TQC) จากสำนักงานรางวัลคุณภาพแห่งชาติ ประจำปี 2562

 
แสดงความยินดี รศ. ดร. พญ.นลินี จงวิริยะพันธุ์

ได้รับตำแหน่งนายกสมาคมโภชนาการแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 
แสดงความยินดี รศ. พญ.ยุวเรศมคฐ์ สิทธิชาญบัญชา

เนื่องในโอกาสได้รับประกาศเกียรติคุณ รางวัล "บุคคลตัวอย่างแห่งปี" พุทธศักราช 2563 สาขา การแพทย์และสาธารณสุข จากมูลนิธิเพื่อสังคมไทย

 
ข่าวน่ายินดี คลินิกเสริมความรู้เบาหวานและทักษะการดูแลตนเอง คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

ได้รับรางวัลการประกวด Thai Diabetes Education Award ประจำปี 2562 จากสมาคมผู้ให้ความรู้โรคเบาหวาน

 
แสดงความยินดี นางสาวพัทธ์ธีรา วงศ์ตั้งตน นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 6 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

ได้รับพระราชทานทุนโครงการเยาวชนรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ประจำปี 2562

 
ขอแสดงความยินดี สถานีโทรทัศน์รามาฯ แชนแนล

รับประทานรางวัลเกียรติยศ "พิฆเนศวร" ประจำปี ๒๕๖๒ จำนวน ๒ สาขารางวัล

 
ขอแสดงความยินดี แพทย์หญิงอัมพร เบญจพลพิทักษ์

ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้ตรวจราชการกระทรวงสำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข

 
ขอแสดงความยินดี รศ. ดร.บุษยา ฤกษ์อำนวยโชค

ได้รับเลือกเป็นนายกสมาคมพันธุศาสตร์แห่งประเทศไทย วาระดำรงตำแหน่ง 2 ปี (พ.ศ. 2562-2564)

 
ข่าวน่ายินดี

ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณฯ ในฐานะองค์กรดีเด่น ด้านรณรงค์สังคมไทย ลด ละ เลิก บุหรี่ ที่จัดโดยสมาคมหนังสือพิมพ์ภูมิภาคแห่งประเทศไทย

 
ขอแสดงความยินดี นายแพทย์ยงยศ ธรรมวุฒิ

ในโอกาสได้รับโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นรองปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Pages