ขอแสดงความยินดีแก่ ศาสตราจารย์ นายแพทย์วินัย วนานุกูล