(กรุณาระบุ เดือน ปี ที่ต้องการจะกรองเนื้อหา แล้วกด Apply)
 
CARE Lab 2019 R2
กำหนดการจัดกิจกรรม CARE Lab 2019 (รอบที่ 2) วันที่ 26 ตุลาคม ถึง 31 ตุลาคม 2562 ณ อาคารปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์ 1... (Date: 26/10/2019 to 31/10/2019)
 
OSCE 4th Years
การสอบ OSCE สำหรับนักศีกษาแพทย์ชั้นปีที่ 4 ภาควิชาศัลยศาสตร์ วันศุกร์ที่ 30 สิงหาคม 2562 เวลา 10:00-15:00... (Date: 30/08/2019)
 
Inaugural Minimally Invasive Valve Surgery Physician
5th Operating room 4th floor, Queen Sirikiti medical center building to Kanlayanakit Kitiyakon meeti... (Date: 05/09/2019 to 06/09/2019)
 
ปาฐกถา เปรม บุรี ครั้งที่ 16
หัวข้อ “ทิศทางอุดมศึกษาในประเทศไทยหลังจัดตั้งกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์และนวัตกรรม” (Date: 14/11/2019 to 15/11/2019)
 
Special Techniques in Breast & Endocrine Surgery 2019
โดย สาขาวิชาศัลยศาสตร์เต้านมและต่อมไร้ท่อ ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล (Date: 24/09/2019 to 25/09/2019)