(กรุณาระบุ เดือน ปี ที่ต้องการจะกรองเนื้อหา แล้วกด Apply)
 
Postoperative pain management
Postoperative pain management โดย รศ.นพ.ธีรวัฒน์ ชลาชีวะ, 31 พฤษภาคม 2567 เวลา 07:45-08:45 น. (Date: 31/05/2024)
 
Standard Setting
การตั้งเกณฑ์ผ่าน: รศ.ดร.นพ.เชิดศักดิ์ ไอรมณีรัตน์, 08 พฤษภาคม 2567 เวลา 07:45-08:45 น. (Date: 08/05/2024)
 
Item analysis
การวิเคราะห์ข้อสอบ: รศ.ดร.นพ.เชิดศักดิ์ ไอรมณีรัตน์, 10 เมษายน 2567 เวลา 07:45-08:45 น. (Date: 10/04/2024)
 
Advance in ECMO Practice
วันเสาร์ 27 เมษายน 2567, ห้องฝึกทักษะทางคลีนิก (Skill lab) ชั้น 3 อาคารเรียนและฯ (Date: 27/04/2024)
 
Chief’s Conference 2024
วันพฤหัสบดีที่ 21 มีนาคม 2567 เวลา 08:00-14:30 น. (Date: 21/03/2024)
 
Care lab
วันที่ 25-29 มีนาคม 2567 ณ ห้องปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์ (AN1-301) อาคารปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์ 1 ชั้น 3 ภาควิชากาย... (Date: )
 
THPB Interhospital Grand round
THPBA Interhospital Grand round March 22nd, 2024; @13:00-15:30 (Date: 22/03/2024)
 
13th Surgical Quality Conference
วันพุธที่ 24 เมษายน 2567 เวลา 08:00-15:30 น. ณ ห้องประชุม 910BC ชั้น 9 อาคารเรียนและปฏิบัติการร... (Date: 24/04/2024)
 
Symptom management in end of life
Symptom management in end of life and Consult system By Palliative care team March 22rd, 2024 @7:45-8:45 am (Date: 22/03/2024)
 
Reflective feedback conversation
Integrated Conference หัวข้อ "Reflective feedback conversation" โดย ผศ.ดร.นพ.ยอดยิ่ง แดงประไพ วันพุธที่... (Date: 13/03/2024)
 
Minimally Invasive Cardiac Surgery 2024
Minimally Invasive Cardiac Surgery (Live case and Experience Sharing) March 7-8th, 2024, 9:00-16:00 6th floor, Medi... (Date: 07/03/2024 to 08/03/2024)
 
การเสนอซื้อเครื่องมือผ่าตัดให้ถูกระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง
การเสนอซื้อเครื่องมือผ่าตัดให้ถูกระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง: ผศ.ดร.พญ.นวลกันยา สถิรพงษะสุทธิ รองคณบดีฝ่ายการพัสดุ แล... (Date: 19/04/2024)