โครงสร้างผู้บริหารภาควิชาศัลยศาสตร์

alt
รศ.นพ.เฉลิมพงษ์ ฉัตรดอกไพร
ตำแหน่ง : หัวหน้าภาควิชาศัลยศาสตร์
 
alt
รศ.นท.ดร.นพ.สรยุทธ ชำนาญเวช
ตำแหน่ง : รองหัวหน้าภาควิชาศัลยศาสตร์
 
alt
อ.นพ.ปิยะ เชิญถนอมวงศ์
ตำแหน่ง : รองหัวหน้าภาควิชาฝ่ายการศึกษาระดับปริญญา
 
alt
รศ.นพ.รณรัฐ สุวิกปกรณ์กุล
ตำแหน่ง : รองหัวหน้าภาควิชาฝ่ายการศึกษาระดับหลังปริญญา
 
alt
รศ.นพ.ภาณุวัฒน์ เลิศสิทธิชัย
ตำแหน่ง : รองหัวหน้าภาควิชาฝ่ายวิจัย
 
alt
ผศ.นพ.ณรงค์ศักดิ์ รุ่งสกุลกิจ
ตำแหน่ง : รองหัวหน้าภาคฝ่ายวิชาการ
 
alt
ผศ.นพ.ไชยรัตน์ ทรัพย์สมุทรชัย
ตำแหน่ง : รองหัวหน้าภาควิชาฝ่ายพัสดุและครุภัณฑ์
 
alt
รศ.นพ.ปิยะ สมานคติวัฒน์
ตำแหน่ง : รองหัวหน้าภาควิชาฝ่ายพัฒนาคุณภาพ
 
alt
ผศ.นพ.พงศธร ตั้งทวี
ตำแหน่ง : รองหัวหน้าภาควิชาฝ่ายสร้างเสริมสุขภาพและกิจกรรมพิเศษ