You are here

SLA ด้านงานวิจัย

Process Sub-Process level 1 ข้อกำหนด (what) Lag KPI
Customer Stakeholder
2.  กระบวนการสนับสนุนการวิจัย 1. กระบวนการขอหนังสือรับรองจริยธรรมการวิจัยในคน-สัตว์ อาจารย์แพทย์, แพทย์ประจำบ้าน :- ข้อมูลที่ถูกต้อง ชัดเจน มีที่มาที่อ้างอิง เชื่อถือได้

สำนักงานวิจัยและนวัตกรรม :- ข้อมูลถูกต้อง มีรายละเอียดครบ
 

แหล่งทุนต่างๆ :- ข้อมูลถูกต้อง มีรายละเอียดครบ

 

สำนักงานคณบดีฝ่ายสารสนเทศ :- แบบฟอร์มถูกต้อง ข้อมูลความต้องการชัดเจนและถูกต้องตามระเบียบ

 - ร้อยละ 50 ของเจ้าหน้าที่วิจัยที่มีผลงานร่วมในงานวิจัยในแต่ละปี
  2. กระบวนการรวบรวม-บันทึกข้อมูลในการทำวิจัย    
  3. กระบวนการการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ    
  4. กระบวนการขอทุนสนับสนุนทั้งจากภายในและภายนอก