แบบฟอร์มส่งบันทึกการทำหัตถการเพื่อสอบ OSCE

ส่งบันทึกการทำหัตถการเพื่อสอบ OSCE สำหรับนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 6
ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
Download คู่มือการบันทึกหัตถการเพื่อสอบ OSCE (06/12/65) : วิดิทัศน์แนะนำการทำหัตถการเพื่อสอบ OSCE (28/02/66)

เนื่องจากเป็นการกรอกข้อมูลผ่าน Google form
หากหน้าจอไม่แสดงฟอร์มให้กรอกข้อมูล กรุณากรอกข้อมูลผ่าน  Direclink to google form