ประชุมวิชาการ

รายชื่อคณะกรรมการฝ่ายการศึกษาก่อนปริญญา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์รณรัฐ สุวิกะปกรณ์กุล
ตำแหน่ง : ประธานกรรมการ
 
อาจารย์ยอดยิ่ง วาสุถิตย์
ตำแหน่ง : กรรมการ
 
อาจารย์วัฒนา มหัทธนกุล
ตำแหน่ง : กรรมการ
 
อาจารย์ปิยะ เชิญถนอมวงศ์
ตำแหน่ง : กรรมการ
 
อาจารย์เปรมสันต์ สังฆ์คุ้ม.
ตำแหน่ง : กรรมการ
 
อาจารย์พงศธร ตั้งทวี
ตำแหน่ง : กรรมการ
 
อาจารย์ธาริน ธรรมพงษา
ตำแหน่ง : กรรมการ
 
อาจารย์จักรธ์ จิรสิริธรรม
ตำแหน่ง : กรรมการ
 
อาจารย์อำไพพรรณ นามอำนาจ
ตำแหน่ง : กรรมการ
 
อาจารย์บัณฑิต สกุลชัยรุ่งเรือง
ตำแหน่ง : กรรมการ
 
อาจารย์งามเฉิด สิตภาหุล
ตำแหน่ง : กรรมการ
 
อาจารย์พชรพงศ์ เจนจิตรานันท์
ตำแหน่ง : กรรมการ
 
ศาสตราจารย์สมพล เพิ่มพงศ์โกศล
ตำแหน่ง : กรรมการ
 
อาจารย์ปรมินทร์ ม่วงแก้ว
ตำแหน่ง : กรรมการ
 
นางสาวนภัสวรรณ เสนาเพ็ง
ตำแหน่ง : เลขานุการ
 
นายเจนรบ แย้มรอด
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยเลขานุการ
 
นางสาวโสภณา ปานดวงแก้ว
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยเลขานุการ
 
นางพิมพาภัทร์ ศิริอริยเศวต
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยเลขานุการ