สโมสรนักศึกษารามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี (สนร.)

 

เกี่ยวกับเรา สนร.
 

สโมสรนักศึกษารามาธิบดี  คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

อาคารหอพักนักศึกษาแพทย์ ชั้น 1 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
270 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ 02-201-1011 , 02-201-1788  โทรสาร 02-201-1158