สโมสรนักศึกษารามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

เป็นกลุ่มนักศึกษาซึ่งมีหน้าที่บริหารกิจกรรมที่เกี่ยวกับนักศึกษาทั้ง 4 หลักสูตร (แพทย์ พยาบาล  วทบ. (วิทยาศาสตร์บัณฑิตสาขาความผิดปกติของการสื่อความหมาย) และ วฉฉ. (วิทยาศาสตร์การแพทย์ฉุกเฉิน)) ควบคุม พิจารณางบประมาณ จัดทำแผนงานโครงการประจำปีของสโมสรนักศึกษาและของชมรมเพื่อเสนอต่อคณะฯ ตลอดจนเข้าร่วมประชุมชี้แจงในวาระที่เกี่ยวข้อง และสามารถเรียกและประชุมนักศึกษาทั้งหมด เพื่อชี้แจงเรื่องต่างๆได้ ตามที่เห็นสมควร เริ่มก่อตั้งขึ้นครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ.2522 เรียกว่า "สโมสรนักศึกษารามาธิบดี" (Ramathibodi Student's Club) ย่อว่า "ส.น.ร." (R.S.C.) ซึ่งถูกจัดตั้งขึ้นตามระเบียบมหาวิทยาลัยมหิดลว่าด้วยสโมสรมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2521 โดยมีนายสมเกียรติ ลีละศิธร เป็นนายกสโมสรนักศึกษารามาธิบดีเป็นคนแรก
 
 
ในปี พ.ศ. 2559 ได้มีการปรับแก้ไขเพื่อให้การดำเนินงานของสโมสรนักศึกษารามาธิบดี ดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีความคล่องตัว และสอดคล้องกับข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยกิจกรรมนักศึกษา พ.ศ.2557 โดยเปลี่ยนแปลงการเรียกชื่อเป็น "สโมสรนักศึกษารามาธิบดี" (Ramathibodi Student Association) ย่อว่า "สนร." (RSA.) โดยสมาชิกได้แก่นักศึกษาคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีระดับปริญญาตรีทุกหลักสูตร เพื่อให้เป็นศูนย์กลางการส่งเสริมและจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรแก่นักศึกษาคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มีคณะกรรมการสโมสรนักศึกษารามาธิบดีเป็นผู้ดำเนินงาน โดยเป็นไปตามวัตถุประสงค์และนโยบายของคณะและมหาวิทยาลัย และให้ความร่วมมือแก่การดำเนินงานของสภานักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดลและสโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล

วัตถุประสงค์

1. เพื่อเป็นจุดรวมของนักศึกษาภายในคณะฯ ในการทำงานร่วมกัน เพื่อที่จะเสริมสร้างความเข้าใจอันดีในวิชาชีพซึ่งกันและกัน
2. ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษา อาจารย์ และผู้ร่วมงาน
3. ส่งเสริมให้นักศึกษาได้ศึกษาและมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ทางด้านสาธารณะสุข การศึกษา เศรษฐกิจและสังคมภายใต้กฏหมาย ขนบธรรมเนียบประเพณี และวัฒนธรรมอันดีงามของไทย
4. ส่งเสริมให้นักศึกษาเลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิบไตยตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย โดยมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
5. เพื่อเผยแพร่และเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ และส่งเสริมสุขภาพพลานามัยของนักศึกษา
6. คุ้มครองสิทธิ ช่วยเหลือ และส่งเสริมสวัสดิการของนักศึกษา

กรรมการสโมสรนักศึกษารามาธิบดี

ประกอบด้วย

(1) นายกสโมสร
(2) อุปนายก คนที่ 1
(3) อุปนายก คนที่ 2
(4) เลขานุการ
(5) เหรัญญิก
(6) ปฏิคม
(7) ประชาสัมพันธ์
(8) วิเทศสัมพันธ์
(9) ฝ่ายวิชาการ
(10) ฝ่ายพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม
(11) ฝ่ายบำเพ็ญประโยชน์
(12) ฝ่ายศิลปวัฒนธรรม
(13) ฝ่ายสร้างเสริมสุขภาพ
(14) กรรมการกลาง 12 คน

การได้มาซึ่งกรรมการสโมสรนักศึกษารามาธิบดี

  1. กรรมการสโมสรที่มาจากการเลือกตั้งหรือการรับรองของนักศึกษาคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ได้แก่ นายกสโมสร และกรรมการสโมสรจำนวน 12 คน โดยให้รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาแต่งตั้งนักศึกษาขึ้นมาคณะหนึ่งมีจำนวนไม่น้อยกว่าห้าคนแต่ไม่เกินเก้าคน ทำหน้าที่เป็นคณะกรรมการการเลือกตั้ง เพื่อดำเนินการเลือกตั้งหรือการรับรองนายกสโมสรและกรรมการสโมสรนักศึกษารามาธิบดี จำนวน 12 คน ให้แล้วเสร็จภายใน 1 เดือนก่อนสิ้นสุดภาคการศึกษาที่ 2 ของปีการศึกษาก่อนหน้า ทั้งนี้คณะกรรมการการเลือกตั้งต้องมิใช่นักศึกษาซึ่งลงสมัครรับเลือกตั้งในครั้งนั้น และต้องประกอบด้วยนักศึกษาในระดับปริญญาตรีของคณะจากทุกหลักสูตร
  2. กรรมการสโมสรที่มาจากการสรรหา ประกอบด้วย
    • กรรมการที่เป็นผู้แทนนักศึกษาแต่ละหลักสูตร หลักสูตรละ ๒ คน โดยให้รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาแต่งตั้งนักศึกษาแต่ละหลักสูตรขึ้นมาคณะหนึ่งมีจำนวนไม่น้อยกว่าสามคนแต่ไม่เกินห้าคน ทำหน้าที่เป็นคณะกรรมการสรรหา กรรมการที่เป็นผู้แทนนักศึกษาแต่ละหลักสูตร เพื่อดำเนินการสรรหากรรมการที่เป็นผู้แทนนักศึกษาแต่ละหลักสูตร จำนวน 2 คน ให้แล้วเสร็จภายใน 1 เดือนก่อนจบภาคการศึกษาที่ 2 ของปีการศึกษาก่อนหน้า ทั้งนี้คณะกรรมการสรรหาจะไม่มีสิทธิได้รับการสรรหา
    • กรรมการที่เป็นผู้แทนจากประธานชมรมในสังกัดสโมสรนักศึกษารามาธิบดี จำนวน 4 คน โดยให้รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาแต่งตั้งนักศึกษาขึ้นมาคณะหนึ่งมีจำนวนไม่น้อยกว่าสามคนแต่ไม่เกินห้าคน ทำหน้าที่เป็นคณะกรรมการสรรหา ทั้งนี้คณะกรรมการสรรหาจะไม่มีสิทธิได้รับการสรรหา เพื่อดำเนินการสรรหากรรมการที่เป็นผู้แทนจากประธานชมรม จำนวน 4 คน ให้แล้วเสร็จภายใน 1 เดือนก่อนจบภาคการศึกษาที่ 2 ของปีการศึกษาก่อนหน้า
  3. นายกสโมสรที่ได้รับการเลือกตั้งหรือรับรอง เรียกประชุมกรรมการสโมสรนักศึกษาที่ได้รับการเลือกตั้งหรือรับรองหรือสรรหาในข้อ 1 เพื่อคัดเลือกกรรมการให้ดำรงตำแหน่งต่าง ๆ ภายในสามสิบวันหลังจากได้กรรมการครบจำนวน และรายงานให้รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาดำเนินการต่อไป
  4. คณบดีออกคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสโมสรนักศึกษา และแจ้งให้มหาวิทยาลัยทราบ
  5. คณะกรรมการสโมสรนักศึกษารามาธิบดี มีวาระดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันเริ่มต้นปีการศึกษาถึงวันสุดท้ายของปีการศึกษานั้นตามประกาศมหาวิทยาลัย และให้รักษาการในตำแหน่งไปก่อนกรณีที่การแต่งตั้งคณะกรรมการสโมสรนักศึกษารามาธิบดีชุดใหม่ยังไม่เรียบร้อย
  6. คณะกรรมการสโมสรนักศึกษารามาธิบดีชุดเดิมต้องส่งมอบงานต่อคณะกรรมการสโมสรนักศึกษารามาธิบดีชุดใหม่ให้เสร็จสิ้นภายในสามสิบวันนับแต่วันประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการสโมสรนักศึกษารามาธิบดีชุดใหม่

คณะกรรมการสโมสรนักศึกษารามาธิบดีมีอำนาจหน้าที่ดังนี้

(1) ดำเนินการและบริหารงานที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมนักศึกษา
(2) กำกับดูแลและสนับสนุนการดำเนินงานของชมรมในสังกัดสโมสรนักศึกษารามาธิบดี
(3) ออกประกาศที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของสโมสรนักศึกษารามาธิบดีและชมรมสังกัดสโมสรนักศึกษารามาธิบดี และเสนอต่อรองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาเพื่อทราบ ทั้งนี้ต้องไม่ขัดต่อข้อบังคับของมหาวิทยาลัย ประกาศของสภานักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดลและสโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล
(4) กำหนดนโยบาย จัดทำแผนงาน โครงการและงบประมาณประจำปีของสโมสรนักศึกษารามาธิบดีเสนอต่อรองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาเพื่อให้ความเห็นชอบ
(5) พิจารณาจัดสรรงบประมาณโครงการประจำปีของชมรมในสังกัด และเสนอต่อคณบดีเพื่ออนุมัติและแจ้งมหาวิทยาลัยเพื่อทราบ
(6) จัดทำรายงานประเมินผลการดำเนินกิจกรรมในรอบปีเสนอต่อคณบดีเมื่อครบวาระ
(7) ส่งผู้แทนเข้าร่วมประชุมสภานักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดลหรือสโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดลกรณีที่ได้รับการร้องขอ
(8) เรียกประชุมนักศึกษาของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี เพื่อชี้แจงเรื่องต่างๆ ตามที่เห็นสมควร
(9) ให้ความร่วมมือในการดำเนินกิจกรรมของคณะและมหาวิทยาลัยและองค์กรนักศึกษา
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*

สโมสรนักศึกษารามาธิบดี  คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

อาคารหอพักนักศึกษาแพทย์ ชั้น 1 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
270 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ 02-201-1011 , 02-201-1788  โทรสาร 02-201-1158 

  
 
งานกิจการนักศึกษา
โทรศัพท์ 02-201-1056  FAX 02-201-1158