หอพักแพทย์ประจำบ้าน

หอพักแพทย์ประจำบ้านในโรงพยาบาลรามาธิบดี

หอพักบำรุงเมือง

ค่าใช้จ่ายในการเข้าพัก

ขั้นตอนการเข้าพัก

หอพักแพทย์ประจำบ้านในรพ.รามาธิบดี

  1. ติดต่อรับกุญแจ และ Key Card พร้อมทำสัญญาการอยู่หอพัก ได้ที่หอพักแพทย์ประจำบ้าน
  2. เข้าพักตามห้องที่ได้รับการจัดสรร

หอพักบำรุงเมือง

  1. ติดต่อรับกุญแจห้องพัก ได้ที่หอพักบำรุงเมือง
  2. ติดต่อรับบัตร Key Card พร้อมจ่ายค่ามัดจำ Key Card ณ ออฟฟิศหอพักบำรุงเมือง
  3. กรณีนำรถจอดที่หอพักบำรุงเมืองกรุณาติดต่อที่หน่วยสวัสดิการรพ.รามาธิบดี 

เกณฑ์การอยู่หอพัก

1. เงื่อนไขการเข้าพักอาคารหอพักแพทย์ ชั้น 2 – 9 ต้องปฏิบัติตามนี้  (จำนวน 192 ห้อง)

1.1 ต้องเป็นผู้ที่เข้าพักในห้องพักที่จัดสรรให้อย่างน้อย 3 วัน/สัปดาห์ (ตรวจสอบข้อมูลการเข้าออก โดยการ  Scan ลายนิ้วมือ)
1.2 ก่อนการเข้าพัก เมื่อย้ายออกต้องทำความสะอาดห้องให้สะอาดเรียบร้อย หากไม่มีการเสียหายจะได้รับเงินคืนทั้งหมด ในกรณีสร้างความเสียหายแก่อุปกรณ์ห้องพัก จะหักเงินจากค่าประกันของเสียหาย
1.3 เมื่อหมดสัญญาการเข้าพัก หรือหลังจากวันสอบบอร์ดของผู้สำเร็จการฝึกอบรม 5 วัน หากแพทย์ประจำบ้านไม่ย้ายออกจากห้องพัก จะถูกปรับเงินค่าย้ายออกล่าช้าวันละ 1,000 บาท (ตามมติคณะกรรมการบริหารโครงการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน วันที่ 25 เมษายน 2557)
1.4 ห้องพักแต่ละห้องจัดไว้สำหรับผู้พักห้องละ 2 คน แต่ละคนได้รับสัดส่วนของพื้นที่เท่า ๆ กัน เมื่อมีที่ว่างด้วยกรณีใดก็ตาม จะต้องรับผู้มาอยู่ใหม่เข้าพักตามที่งานกิจการนักศึกษาจัดสรรให้ 
1.5 ผู้ที่เข้าพักต้องร่วมกันจ่ายค่าน้ำ-ไฟฟ้า (รายเดือน) ตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง  
1.6 ผู้เข้าพักต้องทำความสะอาดภายในห้องพักของตนเอง
1.7 การย้ายหรือสลับห้องพักจะสามารถทำได้ต่อเมื่อได้รับอนุญาตจากทีมบริหารกิจการนักศึกษาและคณะทำงานแพทย์ประจำบ้าน ต้องย้ายห้องในวันที่ 1 ของทุกเดือน เพื่อความถูกต้องของข้อมูลในการจัดเก็บค่าไฟฟ้า

2. เพื่อความปลอดภัยและการอยู่ร่วมกันอย่างมีระเบียบจึงกำหนดข้อห้ามของหอพักดังนี้

ห้ามนำบุคคลอื่นขึ้นบนหอพักโดยเด็ดขาด (เข้าได้เฉพาะผู้ที่มีชื่ออยู่เท่านั้น) ยกเว้นการช่วยขนของขึ้นไปไว้ในห้องพัก โดยผู้ที่ช่วยขนของต้องแลกบัตรและลงชื่อการเข้าสถานที่ ลงเวลาเข้า–ออกที่เคาน์เตอร์แม่บ้านบริเวณหน้าลิฟต์ หากตรวจสอบพบว่าแพทย์ผู้เข้าพักลักลอบพาบุคคลอื่นขึ้นบนหอ ทีมบริหารกิจการนักศึกษาและคณะทำงานแพทย์ประจำบ้านจะพิจารณาตัดสิทธิ์การเข้าพัก

3. การหมดสิทธิในการอยู่หอพักแพทย์ประจำบ้าน

ผู้ที่หมดสิทธิในการอยู่หอพักจะต้องขนย้ายสิ่งของ สมบัติส่วนตัวออกจากห้องพัก คืนกุญแจห้องพักก่อนวันสิ้นสุดสัญญา อันสาเหตุเนื่องจาก
3.1 ลาออกหรือโอนย้ายออกจากคณะฯ
3.2 จบการศึกษาจากคณะฯ
3.3 ขาดการเข้าพักนาน 2 สัปดาห์โดยไม่มีเหตุอันควร และเข้าพักน้อยกว่า 3 วันในหนึ่งสัปดาห์ (ยกเว้น การลาไปสัมมนา) หรือกรณีไป Elective ต่างจังหวัดให้ภาควิชาต้นสังกัดทำหนังสือแจ้งให้งานกิจการนักศึกษาทราบด้วย
3.4 กรรมการหอพักมีมติให้ยกเลิกสิทธิการเข้าพักในหอพัก ในกรณีที่กระทำความผิดทางกฎหมาย หรือสร้างความเดือดร้อน หรือรบกวนต่อการอยู่ร่วมกัน