RAMA Change Agent x Trash Hero

ภาพโครงการ RAMA Change Agent x Trash Hero
วันเสาร์ที่ 21 กันยายน พ.ศ.2562
 
 
        เมื่อวันเสาร์ที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2562  ชมรม RAMA change agent สโมสรนักศึกษารามาธิบดี ร่วมกับ งานกิจการนักศึกษา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ได้จัดกิจกรรมโครงการ RAMA Change Agent x Trash Hero เพื่อให้นักศึกษาตระหนักถึงปัญหาที่เกิดขึ้นรอบตัว โดยเฉพาะปัญหาเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม และต้องการหาทางแก้ไขปัญหา โดยให้ความสำคัญเรื่องการใช้พลาสติก เนื่องจากเป็นเรื่องใกล้ตัวที่ส่งผลกระทบกับสิ่งแวดล้อมเป็นวงกว้างและเป็นสิ่งที่สังคมได้ให้ความสำคัญมากขึ้นเนื่องจากมีหลายเหตุการณ์ในสังคมที่ธรรมชาติถูกทำลายด้วยพลาสติก และเพื่อสร้างจิตสำนึกและส่งเสริมให้บุคลากรทางการแพทย์มีความตระหนักถึงปัญหาและห่วงใยสิ่งแวดล้อม ณ สวนเฉลิมพระเกียรติฯ 80 พรรษา คุ้งบางกะเจ้าและวัดจากแดง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ