You are here

เกี่ยวกับหอพัก

ผู้มีสิทธิเข้าพักอาศัยในหอพัก

 1. นักศึกษาแพทย์
 2. แพทย์ประจำบ้าน
 3. บุคคลอื่นที่ได้รับอนุมัติจากคณบดี หรือผู้ที่คณบดีมอบหมาย และได้ทำข้อตกลงเป็นลายลักษณ์อักษรว่าปฏิบัติตามระเบียบนี้แล้ว

การอนุญาตให้เข้าพักอาศัยในหอพัก

 1. ผู้มีสิทธิเข้าพักจะอนุญาตให้เข้าพักได้เฉพาะในห้องพักที่คณะกรรมการหอพักได้จัดไว้
 2. บุคคลอื่นที่ได้รับอนุมัติจากคณบดี หรือผู้ที่คณบดีมอบหมาย จะอนุญาตให้พักได้ต่อเมื่อมีห้องพักว่าง และเห็นสมควรให้เข้าพัก

การชำระค่าบำรุงหอพัก

ให้ผู้มีสิทธิเข้าพัก ชำระค่าบำรุงหอพักตามเวลาและสถานที่ ที่คณะกรรมการหอพักกำหนด สำหรับผู้ที่ไม่ประสงค์จะพักในหอพักให้แจ้งชื่อก่อนลงทะเบียนการศึกษา 

การดำเนินการเพื่อเข้าพัก

 1. ยื่นคำร้องต่อคณะกรรมการหอพัก หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
 2. เมื่อได้รับอนุญาตจึงเข้าพักอาศัยในหอพักได้
 3. รับมอบกุญแจกับวัสดุและครุภัณฑ์ประจำห้องพัก โดยลงลายมือชื่อรับมอบไว้เป็นหลักฐาน

ข้อปฏิบัติของผู้พักอาศัยในหอพัก

เมื่ออยู่ในหอพักแล้วนักศึกษาแพทย์ แพทย์ประจำบ้าน และผู้อาศัยจะต้องปฏิบัติ ดังนี้

 1. ต้องรับผิดชอบกุญแจ วัสดุและครุภัณฑ์ประจำห้องพักที่ได้รับมอบไว้เมื่อเข้าพักอาศัย หากมีการสูญหายหรือเสื่อมราคาเกินกว่าสภาพจะใช้งานตามปกติ จะต้องรับผิดชอบชดใช้ในค่าเสียหายเป็นเงินเท่ากับเงินที่จะต้องจ่ายเพื่อนำของชิ้นใหม่มาทดแทน ทั้งนี้คณะกรรมการหอพักจะเป็นผู้ประเมินราคาเป็นเงินตามความเป็นจริง
 2. ต้องพักอาศัยอยู่ ณ​ห้องพักตามที่คณะกรรมการหอพักกำหนดให้เท่านั้น
 3. การพักอาศัยในห้องพักเป็นสิทธิเฉพาะตัว จะโอนสิทธิหรือให้ผู้อื่นเข้าพักอาศัยด้วยไม่ได้
 4. ห้ามนำบุคคลอื่นเข้ามาพักในหอพัก
 5. ห้ามนำบุคคลต่างเพศเข้าในห้องพักเด็ดขาด
 6. ห้ามเล่นการพนันหรือกระทำการอันกฎหมายระบุว่าเป็นความผิดในหอพักอย่างเด็ดขาด
 7. ห้ามมึนเมาหรือแสดงอาการอันเป็นเหตุรำคาญในบริเวณหอพัก
 8. ห้ามส่งเสียง หรือกระทำการใด ๆ อันเป็นการรบกวนบุคคลอื่น
 9. ห้ามโยกย้ายสิ่งของประจำภายในหอพัก หรือนำออกจากหอพักโดยเด็ดขาด เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการหอพักหรือผู้แทน
 10. ห้ามโยกย้ายหรือสับเปลี่ยนพัสดุและครุภัณฑ์ประจำห้องพัก เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการหอพักหรือผู้แทน
 11. ห้ามต่อเติม รื้อถอน ทำให้เปลี่ยนแปลง หรือทำการใด ๆ ในบริเวณหอพัก หรือต่อสิ่งของเครื่องใช้ในบริเวณหอพัก
 12. ห้ามตอก ติด เจาะ ทำให้เป็นรู หรือกระทำการอื่นใดในลักษณะที่เทียบเคียงกับการกระทำที่กล่าวข้างต้นที่ผนังห้องพัก ประตู หน้าต่าง เพดาน พื้นห้อง มุ้งลวด ตู้ โต๊ะ เตียง รวมถึงระเบียงหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของหอพักและครุภัณฑ์ในหอพักและห้องพัก ไม่ว่าจะโดยการใช้ตะปู หรือวัตถุอื่นใดทุกประเภท
 13. ห้ามพาด ตาก แขวน เสื้อผ้า ผ้าทุกชนิด เครื่องใช้ต่าง ๆ หรือวางกระถางต้นไม้หรือวัตถุอื่นใด ที่ขอบระเบียงห้องพักหรือใกล้เคียงขอบระเบียงห้องพัก
 14. ให้ใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าเฉพาะที่ได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการหอพักหรือผู้แทน และมื่อได้รับอนุญาตแล้วจะต้องใช้ด้วยความระมัดระวังอย่างที่สุด
 15. ห้ามนำอาวุธ เครื่องเทียมกระสุนปืน วัตถุระเบิด หรือเชื้อเพลิงต่าง ๆ เข้ามาในบริเวณหอพักโดยเด็ดขาด
 16. เมื่อไม่อยู่ในห้องพักจะต้องปิดไฟ และเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดในห้อง
 17. ต้องช่วยกันดูแลรักษาความสะอาดของห้องพัก ห้องอาบน้ำ ห้องสุขา และระเบียงของห้องพักให้สวยงามสะอาดตา รวมทั้งของใช้ส่วนกลางของหอพัก
 18. ต้องปฏิบัติตามระเบียบ คำสั่ง ประกาศ หรือข้อปฏิบัติ ซึ่งคณะกรรมการหอพักกำหนดโดยเคร่งครัด
 19. ห้ามก่อการวิวาทในบริเวณหอพักโดยเด็ดขาด
 20. เมื่อเกิดมีข้อสงสัย ปัญหา ข้อขัดแย้ง หรือเรื่องใด ๆ เกี่ยวกับการพำนักในห้องพักหรือในหอพัก ให้นักศึกษาแพทย์ แพทย์ประจำบ้าน หรือผู้อยู่อาศัยแล้วแต่กรณี แจ้งที่แม่บ้านหรือสำนักงานฝ่ายกิจการนักศึกษาโดยด่วน
 21. ผู้มีสิทธิเข้าพักอาศัยจะต้องให้ความร่วมมือกับคณะกรรมการหอพักหรือผู้แทนที่จะเข้าตรวจห้องพักซึ่งจะตรวจเมื่อใดก็ได้ตามที่คณะกรรมการหอพักหรือผู้แทนเห็นสมควร
 22. การปิดประกาศใดในบริเวณหอพักต้องได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการหอพัก
 23. การจัดงานเลี้ยงในหอพัก ต้องได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการหอพัก

การหมดสิทธิเข้าพักอาศัย

เมื่อได้รับแจ้งกำหนดเวลาการหมดสิทธิเข้าพักอาศัยแก่ผู้มีสิทธิเข้าพักอาศัย ให้ผู้ที่ได้รับแจ้งย้ายทรัพย์สินส่วนตัวออกจากห้องพักให้หมด และนำกุญแจห้องพักคืน พร้อมทั้งส่งมอบวัสดุและครุภัณฑ์ประจำห้องพัก แก่คณะกรรมการหอพักหรือผู้แทนภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการหอพักกำหนด

บทกำหนดลงโทษ

ผู้มีสิทธิเข้าพักอาศัยที่ฝ่าฝืนระเบียบ คำสั่ง ประกาศ หรือข้อปฏิบัติซึ่งมีอยู่ในระเบียบนี้ หรืออาจมีขึ้นในภายหน้า จะต้องได้รับโทษตามความร้ายแรงแห่งความผิดดังนี้

 1. ว่ากล่าวตักเตือน และให้ลงชื่อรับทราบไว้เป็นหลักฐาน
 2. ตักเตือนเป็นลายลักษณ์อักษร และส่งสำเนาคำเตือนให้ผู้ปกครองของผู้มีสิทธิเข้าพักอาศัยผู้นั้นทราบ
 3. ทำทัณฑ์บนเป็นหนังสือ รวมทั้งสำเนาหนังสือดังกล่าว ให้ผู้ปกครองของผู้มีสิทธิเข้าพักอาศัยนั้นได้ทราบ หรืออาจให้ผู้ปกครองมาทำทัณฑ์บนไว้กับคณะกรรมการหอพัก
 4. ตัดสิทธิการเข้าพักอาศัยในหอพักตามระยะเวลาที่กำหนด โดยไม่คืนเงินค่าบำรุงหอพักให้

หากคณะกรรมการหอพักพิจารณาเห็นว่าได้กระทำการฝ่าฝืนระเบียบนี้ มีลักษณะเป็นความผิดร้ายแรง นอกจากจะได้รับโทษตามข้อ 1-4 แล้วยังอาจได้รับการพิจารณาให้ลงโทษ อย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้

 • ตัดสิทธิการเข้าสอบ หรือให้สอบตกในภาคการศึกษานั้น
 • ให้พักการเรียนตามระยะเวลาที่กำหนด
 • ถูกคัดชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา
 
งานกิจการนักศึกษา
โทรศัพท์ 02-201-1056  FAX 02-201-1158