รายนามคณะกรรมการสโมสรนักศึกษารามาธิบดี (สนร.)
 • คณะกรรมการสโมสรนักศึกษารามาธิบดี ประจำปีการศึกษา 2555
 • คณะกรรมการสโมสรนักศึกษารามาธิบดี ประจำปีการศึกษา 2554
 • คณะกรรมการสโมสรนักศึกษารามาธิบดี ประจำปีการศึกษา 2553
 • คณะกรรมการสโมสรนักศึกษารามาธิบดี ประจำปีการศึกษา 2552
 • คณะกรรมการสโมสรนักศึกษารามาธิบดี ประจำปีการศึกษา 2551
 • คณะกรรมการสโมสรนักศึกษารามาธิบดี ประจำปีการศึกษา 2550
 • คณะกรรมการสโมสรนักศึกษารามาธิบดี ประจำปีการศึกษา 2549
 • คณะกรรมการสโมสรนักศึกษารามาธิบดี ประจำปีการศึกษา 2548
 • คณะกรรมการสโมสรนักศึกษารามาธิบดี ประจำปีการศึกษา 2547
 • คณะกรรมการสโมสรนักศึกษารามาธิบดี ประจำปีการศึกษา 2546
 • คณะกรรมการสโมสรนักศึกษารามาธิบดี ประจำปีการศึกษา 2545
 • คณะกรรมการสโมสรนักศึกษารามาธิบดี ประจำปีการศึกษา 2544
 • คณะกรรมการสโมสรนักศึกษารามาธิบดี ประจำปีการศึกษา 2543
 • คณะกรรมการสโมสรนักศึกษารามาธิบดี ประจำปีการศึกษา 2542
 • คณะกรรมการสโมสรนักศึกษารามาธิบดี ประจำปีการศึกษา 2541
 • คณะกรรมการสโมสรนักศึกษารามาธิบดี ประจำปีการศึกษา 2540
 • คณะกรรมการสโมสรนักศึกษารามาธิบดี ประจำปีการศึกษา 2539
 • คณะกรรมการสโมสรนักศึกษารามาธิบดี ประจำปีการศึกษา 2538
 • คณะกรรมการสโมสรนักศึกษารามาธิบดี ประจำปีการศึกษา 2537
 • คณะกรรมการสโมสรนักศึกษารามาธิบดี ประจำปีการศึกษา 2536
 • คณะกรรมการสโมสรนักศึกษารามาธิบดี ประจำปีการศึกษา 2535
 • คณะกรรมการสโมสรนักศึกษารามาธิบดี ประจำปีการศึกษา 2534
 • คณะกรรมการสโมสรนักศึกษารามาธิบดี ประจำปีการศึกษา
 • คณะกรรมการสโมสรนักศึกษารามาธิบดี ประจำปีการศึกษา
 • คณะกรรมการสโมสรนักศึกษารามาธิบดี ประจำปีการศึกษา
 • คณะกรรมการสโมสรนักศึกษารามาธิบดี ประจำปีการศึกษา
 • คณะกรรมการสโมสรนักศึกษารามาธิบดี ประจำปีการศึกษา
 • คณะกรรมการสโมสรนักศึกษารามาธิบดี ประจำปีการศึกษา
 • คณะกรรมการสโมสรนักศึกษารามาธิบดี ประจำปีการศึกษา
 •  
*

สโมสรนักศึกษารามาธิบดี  คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

อาคารหอพักนักศึกษาแพทย์ ชั้น 1 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
270 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ 02-201-1011 , 02-201-1788  โทรสาร 02-201-1158 

  
 
งานกิจการนักศึกษา
โทรศัพท์ 02-201-1056  FAX 02-201-1158