You are here

กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ 2561

ปีงบประมาณ 2561
alt
Edit Here...
วันและเวลาจัดกิจกรรม : Edit Here...
สถานที่จัดกิจกรรม : Edit Here...
หน่วยงาน/ชมรม ผู้รับผิดชอบ : Edit Here...
ผลสรุปกิจกรรม : เอกสารแนบ
 
alt
Edit Here...
วันและเวลาจัดกิจกรรม : Edit Here...
สถานที่จัดกิจกรรม : Edit Here...
หน่วยงาน/ชมรม ผู้รับผิดชอบ : Edit Here...
ผลสรุปกิจกรรม : เอกสารแนบ
 
alt
Edit Here...
วันและเวลาจัดกิจกรรม : Edit Here...
สถานที่จัดกิจกรรม : Edit Here...
หน่วยงาน/ชมรม ผู้รับผิดชอบ : Edit Here...
ผลสรุปกิจกรรม : เอกสารแนบ
 
alt
Edit Here...
วันและเวลาจัดกิจกรรม : Edit Here...
สถานที่จัดกิจกรรม : Edit Here...
หน่วยงาน/ชมรม ผู้รับผิดชอบ : Edit Here...
ผลสรุปกิจกรรม : เอกสารแนบ
 
alt
Edit Here...
วันและเวลาจัดกิจกรรม : Edit Here...
สถานที่จัดกิจกรรม : Edit Here...
หน่วยงาน/ชมรม ผู้รับผิดชอบ : Edit Here...
ผลสรุปกิจกรรม : เอกสารแนบ
 
alt
Edit Here...
วันและเวลาจัดกิจกรรม : Edit Here...
สถานที่จัดกิจกรรม : Edit Here...
หน่วยงาน/ชมรม ผู้รับผิดชอบ : Edit Here...
ผลสรุปกิจกรรม : เอกสารแนบ
 
alt
Edit Here...
วันและเวลาจัดกิจกรรม : Edit Here...
สถานที่จัดกิจกรรม : Edit Here...
หน่วยงาน/ชมรม ผู้รับผิดชอบ : Edit Here...
ผลสรุปกิจกรรม : เอกสารแนบ
 
alt
Edit Here...
วันและเวลาจัดกิจกรรม : Edit Here...
สถานที่จัดกิจกรรม : Edit Here...
หน่วยงาน/ชมรม ผู้รับผิดชอบ : Edit Here...
ผลสรุปกิจกรรม : เอกสารแนบ
 
alt
Edit Here...
วันและเวลาจัดกิจกรรม : Edit Here...
สถานที่จัดกิจกรรม : Edit Here...
หน่วยงาน/ชมรม ผู้รับผิดชอบ : Edit Here...
ผลสรุปกิจกรรม : เอกสารแนบ
 
alt
Edit Here...
วันและเวลาจัดกิจกรรม : Edit Here...
สถานที่จัดกิจกรรม : Edit Here...
หน่วยงาน/ชมรม ผู้รับผิดชอบ : Edit Here...
ผลสรุปกิจกรรม : เอกสารแนบ
 
alt
Edit Here...
วันและเวลาจัดกิจกรรม : Edit Here...
สถานที่จัดกิจกรรม : Edit Here...
หน่วยงาน/ชมรม ผู้รับผิดชอบ : Edit Here...
ผลสรุปกิจกรรม : เอกสารแนบ
 
alt
Edit Here...
วันและเวลาจัดกิจกรรม : Edit Here...
สถานที่จัดกิจกรรม : Edit Here...
หน่วยงาน/ชมรม ผู้รับผิดชอบ : Edit Here...
ผลสรุปกิจกรรม : เอกสารแนบ
 
alt
โครงการรามาสะพายกล้อง ครั้งที่ 6
วันและเวลาจัดกิจกรรม : ระหว่างวันที่ 26 - 28 มกราคม พ.ศ. 2561
สถานที่จัดกิจกรรม : อุทยานแห่งชาติไทรโยค และ อุทยานแห่งชาติเขาแหลม จังหวัดกาญจนบุรี
หน่วยงาน/ชมรม ผู้รับผิดชอบ : ชมรมหลังกล้องรามาธิบดี
ผลสรุปกิจกรรม : เอกสารแนบ
 
alt
Edit Here...
วันและเวลาจัดกิจกรรม : Edit Here...
สถานที่จัดกิจกรรม : Edit Here...
หน่วยงาน/ชมรม ผู้รับผิดชอบ : Edit Here...
ผลสรุปกิจกรรม : เอกสารแนบ
 
alt
Edit Here...
วันและเวลาจัดกิจกรรม : Edit Here...
สถานที่จัดกิจกรรม : Edit Here...
หน่วยงาน/ชมรม ผู้รับผิดชอบ : Edit Here...
ผลสรุปกิจกรรม : เอกสารแนบ
 
alt
วันและเวลาจัดกิจกรรม : ระหว่างวันที่ 13 - 14 มกราคม พ.ศ. 2561
สถานที่จัดกิจกรรม : แหลมผักเบี้ย จังหวัดเพชรบุรี
หน่วยงาน/ชมรม ผู้รับผิดชอบ : สโมสรนักศึกษารามาธิบดี
 
alt
กีฬาเข็มสัมพันธ์ ครั้งที่ 29 
วันและเวลาจัดกิจกรรม : ระหว่างวันที่ 5 - 7 มกราคม พ.ศ. 2561
สถานที่จัดกิจกรรม : มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
หน่วยงาน/ชมรม ผู้รับผิดชอบ : ชมรมนักศึกษาแพทย์รามาธิบดี
ผลสรุปกิจกรรม : เอกสารแนบ
 
alt
Edit Here...
วันและเวลาจัดกิจกรรม : Edit Here...
สถานที่จัดกิจกรรม : Edit Here...
หน่วยงาน/ชมรม ผู้รับผิดชอบ : Edit Here...
ผลสรุปกิจกรรม : เอกสารแนบ
 
alt
Edit Here...
วันและเวลาจัดกิจกรรม : Edit Here...
สถานที่จัดกิจกรรม : Edit Here...
หน่วยงาน/ชมรม ผู้รับผิดชอบ : Edit Here...
ผลสรุปกิจกรรม : เอกสารแนบ
 
alt
Edit Here...
วันและเวลาจัดกิจกรรม : Edit Here...
สถานที่จัดกิจกรรม : Edit Here...
หน่วยงาน/ชมรม ผู้รับผิดชอบ : Edit Here...
ผลสรุปกิจกรรม : เอกสารแนบ
 
alt
Edit Here...
วันและเวลาจัดกิจกรรม : Edit Here...
สถานที่จัดกิจกรรม : Edit Here...
หน่วยงาน/ชมรม ผู้รับผิดชอบ : Edit Here...
ผลสรุปกิจกรรม : เอกสารแนบ
 
alt
Edit Here...
วันและเวลาจัดกิจกรรม : Edit Here...
สถานที่จัดกิจกรรม : Edit Here...
หน่วยงาน/ชมรม ผู้รับผิดชอบ : Edit Here...
ผลสรุปกิจกรรม : เอกสารแนบ
 
alt
Edit Here...
วันและเวลาจัดกิจกรรม : Edit Here...
สถานที่จัดกิจกรรม : Edit Here...
หน่วยงาน/ชมรม ผู้รับผิดชอบ : Edit Here...
ผลสรุปกิจกรรม : เอกสารแนบ
 
alt
โครงการเปิดรั้วโรงเรียนแพทย์ ครั้งที่ 15
วันและเวลาจัดกิจกรรม : วันอาทิตย์ที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560
สถานที่จัดกิจกรรม : สถานีรถไปฟ้าแอร์พอร์ดลิ้งค์ มักกะสัน
หน่วยงาน/ชมรม ผู้รับผิดชอบ : ชมรมนักศึกษาแพทย์รามาธิบดี ร่วมกับ สหพันธ์นิสิตนักศึกษาแพทย์แห่งประเทศไทย ในพระอุปถัมภ์ (สพท.)
ผลสรุปกิจกรรม : เอกสารแนบ
 
alt
มหิดลวิชาการ 2560 (Mahidol Open House 2017)
วันและเวลาจัดกิจกรรม : ระหว่างวันที่ 3 - 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560
สถานที่จัดกิจกรรม : มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา จังหวัดนครปฐม
หน่วยงาน/ชมรม ผู้รับผิดชอบ : สโมสรนักศึกษารามาธิบดี ร่วมกับ งานกิจการนักศึกษา สำนักงานการศึกษา
ผลสรุปกิจกรรม : เอกสารแนบ
 
alt
Faculty house :  ธ สถิตในดวงใจไทยนิรันดร์
วันและเวลาจัดกิจกรรม : วันพุธที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2560  เวลา 14.30 - 16.00 น.
สถานที่จัดกิจกรรม : หอประชุมอารี วัลยะเสวี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
หน่วยงาน/ชมรม ผู้รับผิดชอบ : งานกิจการนักศึกษา สำนักงานการศึกษา
ผลสรุปกิจกรรม : เอกสารแนบ
 
alt
โครการรามาสะพายกล้อง ครั้งที่ 5
วันและเวลาจัดกิจกรรม : ระหว่างวันที่ 7 - 8 ตุลาคม พ.ศ. 2560
สถานที่จัดกิจกรรม : อุทยานแห่งชาติเขาแหลมหญ้า จังหวัดระยอง
หน่วยงาน/ชมรม ผู้รับผิดชอบ : ชมรมหลังกล้องรามาธิบดี
ผลสรุปกิจกรรม : เอกสารแนบ
 
 
งานกิจการนักศึกษา
โทรศัพท์ 02-201-1056  FAX 02-201-1158