ทำเนียบนายกสโมสรนักศึกษารามาธิบดี (สนร.)
 
alt
นางสาวภัทรานิษฐ์  กิตติเชาวนันท์
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : ปีการศึกษา 2562-ปัจจุบัน
 
alt
นางสาวณัฐธยาน์   โชติสิริวัฒน์
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : ปีการศึกษา 2561-2562
 
alt
นางสาวมิ่งขวัญ  คูกิจติเกษม
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : ปีการศึกษา 2560
 
alt
นางสาวภรภัทร  อิทธิอาวัชกุล
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : ปีการศึกษา 2559
 
alt
นายธนภัทร  ศรีสุวัฒน์
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : ปีการศึกษา 2558
 
alt
นายหฤษฏ์  ทองวิทูโกมาลย์
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : ปีการศึกษา 2557
 
alt
นายศักดิ์ธัช  เสาวภา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : ปีการศึกษา 2556
 
alt
นายณัฐพล  พึ่งคำ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : ปีการศึกษา 2555
 
alt
นายทรงยศ  แตงมีแสง
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : ปีการศึกษา 2554
 
alt
นายประณัย  อรุณศิริวัฒนา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : ปีการศึกษา 2553
 
alt
นายธน  รัตนกิจโกศล
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : ปีการศึกษา 2552
 
alt
Edit Here...
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : ปีการศึกษา 2551
 
alt
Edit Here...
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : ปีการศึกษา 2550
 
alt
Edit Here...
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : ปีการศึกษา 2549
 
alt
Edit Here...
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : ปีการศึกษา 2548
 
alt
Edit Here...
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : ปีการศึกษา 2547
 
alt
Edit Here...
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : ปีการศึกษา 2546
 

 

*

สโมสรนักศึกษารามาธิบดี  คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

อาคารหอพักนักศึกษาแพทย์ ชั้น 1 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
270 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ 02-201-1011 , 02-201-1788  โทรสาร 02-201-1158 

  
 
งานกิจการนักศึกษา
โทรศัพท์ 02-201-1056  FAX 02-201-1158