You are here

โครงการ “เยี่ยมศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดี” ครั้งที่ 46 ประจำปี 2560

 
โครงการ “เยี่ยมศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดี” ครั้งที่ 46 ประจำปี 2560
     เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม - 1 พฤศจิกายน 2560 งานกิจการนักศึกษา โดยหน่วยศิษย์เก่าสัมพันธ์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับสมาคมศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดี จัดโครงการ “เยี่ยมศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดี” ครั้งที่ 46 ประจำปี 2560 โดยมี ศ.นพ.ปิยะมิตร ศรีธรา คณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วยคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดลโดยได้เดินทางไปเยี่ยมศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดีที่ปฏิบัติหน้าที่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 6 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดอำนาจเจริญ อุบลราชธานี ศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์ และนครราชสีมา เพื่อติดตามชีวิตความเป็นอยู่ ความก้าวหน้าในการทำงาน ตลอดจนสอบถามปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ในการทำงาน เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ตลอดชีวิตระหว่างศิษย์เก่ากับคณะฯ ซึ่งถือเป็นช่องทางให้ศิษย์เก่าฯ ได้รับทราบนโยบายและแนวทางในการพัฒนาคณะฯ รวมทั้งเป็นช่องทางให้ศิษย์เก่าได้ให้คำแนะนำในการพัฒนาหลักสูตรและการพัฒนาคณะฯ ในภาพรวมอีกด้วย
       
 
งานกิจการนักศึกษา
โทรศัพท์ 02-201-1056  FAX 02-201-1158