You are here

โครงการพบกันระหว่างบรรทัด ครั้งที่ 3 ตอน The Lobster

โครงการพบกันระหว่างบรรทัด ครั้งที่ 3 ตอน The Lobster
วันอังคารที่ 19  ธันวาคม พ.ศ. 2560
ณ ห้องกิจกรรมนักศึกษา ชั้น 1 อาคารหอพักนักศึกษาแพทย์
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
 
     เมื่อวันอังคารที่ 20 ธันวาคม พ.ศ.2560 ณ ห้องกิจกรรมนักศึกษา ชั้น 1 อาคารหอพักนักศึกษาแพทย์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ชมรมระหว่างบรรทัด สโมสรนักศึกษารามาธิบดี  ได้จัดกิจกรรมโครงการพบกันระหว่างบรรทัด ครั้งที่ 3 ตอน The Lobster เพื่อเป็นการเปิดพื้นที่แบ่งปันให้กับนักศึกษาที่มีความสนใจร่วมกันในวรรณกรรมและภาพยนตร์เพื่อร่วมสนทนาอภิปรายและวิพากษ์วิจารณ์โดยทางชมรมเล็งเห็นความสำคัญในการสร้างพื้นที่เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนและแบ่งปันในผู้ที่รักในวรรณกรรมและภาพยนตร์เหมือนกัน นอกจากนี้ยังเป็นพื้นที่ที่นักศึกษาสามารถร่วมสนทนาในแง่มุมและประเด็นต่างๆ ได้ฝึกฝนทักษะการอ่าน การคิดวิเคราะห์และการตีความ ยิ่งไปกว่านั้นเพื่อเปิดมุมมองความคิดและแบ่งปันความรู้รวมถึงประสบการณ์ที่ได้ทั้งจากวรรณกรรมและภาพยนตร์ 
 
งานกิจการนักศึกษา
โทรศัพท์ 02-201-1056  FAX 02-201-1158