You are here

โครงการก้าวแรกสู่กิจกรรม ประจำปีการศึกษา 2560

โครงการก้าวแรกสู่กิจกรรม ประจำปีการศึกษา 2560
ระหว่างวันที่ 13-14 มกราคม พ.ศ. 2561
ณ แหลมผักเบี้ย จ.เพชรบุรี 
 
 
 
 
     เมื่อวันที่ 13-14 มกราคม พ.ศ. 2561 ณ แหลมผักเบี้ย จ.เพชรบุรี สโมสรนักศึกษารามาธิบดี ได้จัดกิจกรรมโครงการ ก้าวแรกสู่กิจกรรม ประจำปีการศึกษา 2560 เพื่อให้นักศึกษาคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ทั้ง 4 หลักสูตร ได้ศึกษาระบบนิเวศน์วิทยา ศึกษาวิถีชีวิตของชุมชน และปลูกฝังการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อีกทั้งยังให้นักศึกษาได้เข้าใจการเป็นอยู่พื้นฐานของชุมชน โดยได้รับเกียรติจาก รศ.นพ.ศิริไชย  หงส์สงวนศรี รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา รศ.พญ.ยุวเรศมคฐ์  สิทธิชาญบัญชา หัวหน้าภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
งานกิจการนักศึกษา
โทรศัพท์ 02-201-1056  FAX 02-201-1158