พิธีวางพวงมาลาถวายสักการะพระบรมรูปสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนก เนื่องในวันมหิดล ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒

พิธีวางพวงมาลาถวายสักการะพระบรมรูปสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนก
เนื่องในวันมหิดล ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒
 
 
 
     

      งานกิจการนักศึกษา สำนักงานการศึกษา ร่วมกับ สโมสรนักศึกษารามาธิบดี และ คณาจารย์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมวางพวงมาลาถวายสักการะพระบรมรูปสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนก เนื่องในวันมหิดลประจำปี ๒๕๖๒ ด้วยในวันที่ ๒๔ กันยายน ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันทิวงคตของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก จึงได้จัดพิธีวางพวงมาลาสักการะ พระราชานุสาวรีย์ เพื่อเป็นการระลึกถึงพระคุณของพระองค์ท่าน พร้อมจัดกิจกรรมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติต่าง ๆ เพื่อเทิดพระเกียรติ อีกทั้งยังเป็นการประชาสัมพันธ์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ให้เป็นที่รู้จักแก่คนทั่วไป       

เมื่อวันอังคารที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๒ ณ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา จังหวัดนครปฐม