You are here

ทำเนียบผู้บริหารงานกิจการนักศึกษา

รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
alt
รองศาสตราจารย์นายแพทย์ศิริไชย   หงษ์สงวนศรี
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พุทธศักราช 2558 - ปัจจุบัน
 
alt
รองศาสตราจารย์แพทย์หญิงโฉมชบา   สิรินันทน์
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พุทธศักราช 2548 - 2558
 
alt
Edit Here...
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พุทธศักราช
 
alt
Edit Here...
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พุทธศักราช
 
alt
Edit Here...
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พุทธศักราช
 
alt
Edit Here...
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พุทธศักราช
 
หัวหน้างานกิจการนักศึกษา
alt
นางสุวรรณา   พุฒนวล
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พุทธศักราช 2555 - ปัจจุบัน
 
alt
นางสุวรรณา   คติปัญจวรรณ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พุทธศักราช - 2555
 

 

 
งานกิจการนักศึกษา
โทรศัพท์ 02-201-1056  FAX 02-201-1158