You are here

บุคลากร

คณาจารย์
รศ.นพ.ศิริไชย หงษ์สงวนศรี
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
รศ.นพ.ศิริไชย  หงษ์สงวนศรี
อ.นพ.ทวีวัฒน์ อัศวโภคี
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
อ.นพ.ทวีวัฒน์  อัศวโภคี
อ.พญ.พรชนก วันทนากร
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
อ.พญ.พรชนก  วันทนากร
ผศ.นพ.คมสันต์ เกียรติรุ่งฤทธิ์
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
ผศ.นพ.คมสันต์  เกียรติรุ่งฤทธิ์
ผศ.นพ.สมิทธิ์ ศรีสนธิ์
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
ผศ.นพ.สมิทธิ์  ศรีสนธิ์
อ.พรจิต จิตรถเวช
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา : 
หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต
สาขาความผิดปกติของการสื่อความหมาย
อ.พรจิต  จิตรถเวช
ผศ.ดร.นรีมาลย์ นีละไพจิตร
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา: 
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
ผศ.ดร.นรีมาลย์​  นีละไพจิตร
 
อ.นพ.กานต์ สุทธาพานิช
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา: 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาฉุกเฉินการแพทย์
อ.นพ.กานต์  สุทธาพานิช
รศ.พญ.ดาวชมพู นาคะวิโร
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
รศ.พญ.ดาวชมพู  นาคะวิโร
อ.นพ.ภาณุวิชญ์ แก้วกำจรชัย
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
อ.นพ.ภาณุวิชญ์  แก้วกำจรชัย
 
เจ้าหน้าที่ฝ่ายกิจการนักศึกษา
นางสุวรรณา พุฒนวล
หัวหน้าหน่วยงานกิจการนักศึกษา
นางสุวรรณา  พุฒนวล (พี่จอย)
โทร 02-201-2445
นางสาวสุนันทา  อัคนิทัต
ภาระงานธุรการและสวัสดิการ
(เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป)
นางสาวสุนันทา  อัคนิทัต (พี่เจี๊ยบ)
โทร 02-201-1206
นายทวี  จุ้ยนวล
ภาระงานธุรการและสวัสดิการ
(ผู้ปฏิบัติงานบริหาร)
นายทวี  จุ้ยนวล (พี่วี)
โทร 02-201-1788
นางสาวปาณิศา ยมยะมาลี
ภาระงานองค์กรและกิจกรรมนักศึกษา
(นักวิชาการศึกษา)
นางสาวปาณิศา  ยมยะมาลี (พี่แนน)
โทร 02-201-1011
นางสาวสุลีกร สุปัน
ภาระงานองค์กรและกิจกรรมนักศึกษา
(นักวิชาการศึกษา)
นางสาวสุลีกร  สุปัน  (พี่โบว์)
โทร 02-201-1011
นางสาวสุพรรษา พลอำไพ
ภาระงานแนะแนวและระบบอาจารย์ที่ปรึกษา
(นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ)
นางสาวสุพรรษา  พลอำไพ (พี่โบว์)
โทร 02-201-1056
นางสาวจิตต์ลาวัณย์ ชูดวง
ภาระงานวิชาพัฒนาตน
(นักวิชาการศึกษา)
นางสาวจิตต์ลาวัณย์  ชูดวง (พี่แก้มใส)
โทร 02-201-1788
นางสาวเจนจิรา พูลภิบาล
หน่วยศิษย์เก่าสัมพันธ์
(เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป)
นางสาวเจนจิรา  พูลภิบาล (พี่เจน)
โทร 02-201-1206 , 02-201-1788
นายพิศาล  ม่วงทอง
หน่วยศิษย์เก่าสัมพันธ์ /
สมาคมศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดี
(นักวิชาการศึกษา)
นายพิศาล  ม่วงทอง (พี่เต้)
โทร 02-201-1206
นางสาวณิชรัตน์ ถาวรวัฒนา
ภาระงานบริหารดูแลหอพัก
(เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป)
นางสาวณิชรัตน์  ถาวรวัฒนา (พี่แพร)
โทร 02-201-1789
นางสาวกชพร ไชยนิตย์
ภาระงานดูแลหอพักแพทย์ประจำบ้าน
(ผู้ปฏิบัติงานบริหาร)
นางสาวกชพร  ไชยนิตย์ (พี่ไก่)
โทร 02-201-0173 , 02-201-1789
 
เจ้าหน้าที่ประจำหอพัก
นางรัตนา ช่างแกะ
พนักงานทั่วไป
นางรัตนา ช่างแกะ (พี่เจี๊ยบ)
นางวิไล โคสะ
พนักงานทั่วไป
นางวิไล โคสะ (พี่เพ็ญ)
นางสาวสุคนธ์ สุขเดช
พนักงานทั่วไป
นางสาวสุคนธ์ สุขเดช (พี่ฟู)
นางสาวประมวล ประวัติวงศ์
พนักงานทั่วไป
นางสาวประมวล ประวัติวงศ์ (พี่ปิง)
นางสาววรรณา แก้วประภา
พนักงานทั่วไป
นางสาววรรณา แก้วประภา (พี่นา)
นางสาวทัศนีย์ ทองมา
พนักงานทั่วไป
นางสาวทัศนีย์ ทองมา (พี่ปลา)
นางสมศร หงษ์พรม
พนักงานทั่วไป
นางสมศรี หงษ์พรม (พี่หมู)
นางสาวอรทัย โตสิงห์
พนักงานทั่วไป
นางสาวอรทัย โตสิงห์ (พี่เปิ้ล)
นางเลียม เพชรกันหา
พนักงานทั่วไป
นางเลียม เพชรกันหา (พี่เลียม)
นางสาวละมัย ประทีป
พนักงานทั่วไป
นางสาวละมัย ประทีป (พี่ลม)
 
 
งานกิจการนักศึกษา
โทรศัพท์ 02-201-1056  FAX 02-201-1158