You are here

ทุนการศึกษา

วัตถุประสงค์

เพื่อช่วยเหลือด้านค่าใช้จ่ายสำหรับนักศึกษาที่ครอบครัวมีฐานะยากจนหรือประสบปัญหาทางเศรษฐกิจอย่างรุนแรงให้สามารถดำรงชีวิตและมีค่าใช้จ่ายด้านศึกษา เพื่อให้เล่าเรียนได้ตามความสามารถของตนเองอย่างเต็มที่

ประเภทของทุนการศึกษา

แบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่

1. ทุนให้เปล่า (ต่อเนื่อง) เป็นทุนช่วยเหลือที่มีผู้บริจาคผ่านทางงานกิจการนักศึกษา ให้แก่นักศึกษาแพทย์ที่ได้รับการพิจารณาให้รับทุนนั้น โดยที่นักศึกษาผู้ได้รับทุนไม่ต้องนำเงินมาใช้คืน

1.1 ทุนจากผู้อุปการะ มอบให้แก่นักศึกษาโดยตรง

1.2 ทุนรายได้คณะฯ จากผู้อุปการะมอบผ่านคณะฯ

1.3 ทุนอุดหนุนมหาวิทยาลัยมหิดล

2. ทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ) เป็นทุนกู้ยืมเงินค่าเล่าเรียนตามอัตราค่าเล่าเรียนที่มหาวิทยาลัยกำหนดหรือเรียกเก็บแต่ไม่เกินเพดานที่กองทุนกำหนด และค่าครองชีพเหมาจ่ายปีละ 26,400 บาท นักศึกษาสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้จากประกาศของมหาวิทยาลัยทีเว็บไซต์กองกิจการนักศึกษา http://www.orsa.mahidol.ac.th หรือ http://www.studentloan.or.th

 

คุณสมบัติของผู้รับทุน

1. ผู้รับทุนต้องเป็นนักศึกษาของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

2. กำลังศึกษาระดับปริญญาตรี

3. ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการศึกษาเล่าเรียน

การเตรียมเอกสารหลักฐาน

1.  รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป

2. สำเนาบัตรนักศึกษา

3. สำเนาบัตรประชาชน

4. สำเนาหน้าสมุดบัญชี ธ.ไทยพาณิชย์ ของนักศึกษา

5. ผลการศึกษา (ภาคการศึกษาล่าสุด)

6. ใบเสร็จค่าที่พัก (กรณีพักหอพัก)

7. รูปถ่ายบ้านนักศึกษา

เกณฑ์การตัดสินเข้ารับทุนการศึกษา

1. บิดา-มารดาหรือผู้ปกครองต้องรับทราบการขอทุนของนักศึกษา และลงลายมือเป็นลายลักษณ์อักษรการขอทุนกับงานกิจการนักศึกษา

2. บิดา-มารดาหรือผู้ปกครองมีฐานะยากจนหรือประบสบปัญหาทางเศรษฐกิจอย่างรุนแรง

3. การให้ทุนช่วยเหลือหรือให้ทุนกู้ยืมเป็นการช่วยเหลือตามความจำเป็นของนักศึกษาเท่านั้น

4. คณะกรรมการจะดำเนินการพิจารณาให้ทุนช่วยเหลือเป็นรายปี

5. การพิจารณาให้ทุนใช้การสัมภาษณ์โดยยคณะกรรมการอย่างน้อย 3 ท่านขึ้นไป และต้องไม่มีกรรมการท่านใดคัดค้าน

6. การตัดสินของคณะกรรมการพิจารณาทุนฯ ถือว่าสิ้นสุด

ขั้นตอนการขอรับทุน

1. ขอแบบฟอร์มใบสมัครขอรับทุนฯ ณ งานกิจการนักศึกษา อาคารหอพักแพทย์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี (หรือตาม link ดังต่อไปนี้ คลิก)

2. กำหนดการรับสมัครทุนฯ ตามประกาศ ณ งานกิจการนักศึกษา (หรือเว็บไซต์ของงานกิจการนักศึกษา)

3. ยื่นใบสมัครขอรับทุนพร้อมหลักฐานผลการเรียน ตามกำหนดวัน เวลา ที่ประกาศ ณ งานกิจการนักศึกษา (หรือเว็บไซต์ของงานกิจการนักศึกษา)

4. ผู้เข้ารับทุนต้องเข้าสัมภาษณ์ทุนตามกำหนดวัน เวลา ที่ประกาศ ณ งานกิจการนักศึกษา (หรือเว็บไซต์ของงานกิจการนักศึกษา)

5. เมื่อได้รับการพิจารณาทุนการศึกษา ให้ติดตามขอรับทุนการศึกษากับเจ้าหน้าที่งานกิจการนักศึกษาที่รับผิดชอบเรื่องทุนฯ ดังกล่าว

ขั้นตอนดำเนินการเรื่องทุนการศึกษา

1. นักศึกษาสมัครขอรับทุนการศึกษาโดยการขอใบสมัครรับทุนที่งานกิจการนักศึกษา คณะแพทยศาสตร์โรงพบาบาลรามาธิบดี และกรอกรายละเอียดของตนเองให้เรียบร้อย โดยเฉพาะเหตุผลการขอรับทุนฯ

2. พิจารณานักศึกษา และเรียกสอบสัมภาษณ์โดยคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง

3. ประกาศรายชื่อนักศึกษาผู้มีสิทธิ์รับทุนฯ โดยติดต่อสอบถามได้ที่งานกิจการนักศึกษา คณะแพทยศาสตร์โรงพบาบาลรามาธิบดี

4. เสนอชื่อนักศึกษารับทุนฯ ส่งให้เจ้าของทุนการศึกษาต่าง ๆ เพื่อพิจารณาเห็นชอบ

5. ดำเนินการเบิกจ่ายทุนฯ แก่นักศึกษา ตามขั้นตอนอย่างถูกต้อง

6. ดำเนินการจัดทำหนังสือแสดงความขอบคุณแก่เจ้าของทุน เพื่อแสดงการขอบคุณและเป็นการยืนยันว่านักศึกษาได้รับทุนการศึกษาเรียบร้อยแล้ว

ตารางดำเนินการขอรับทุน

ขั้นตอนการรับบริจาคเงินทุนการศึกษา

1. ผู้ที่ประสงค์จะบริจาคเงินทุนการศึกษากรอกแบบฟอร์มใบยื่นความจำนงขอเป็นผู้อุปการะ

2. เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบเรื่องทุนฯ นำแบบฟอร์มใบยื่นความจำนงขอเป็นผู้อุปาระที่กรอกข้อมูลเรียบร้อยพร้อมเงินทุน นำไปบริจาค ณ มูลนิธิรามาธิบดีเพื่อนำเงินทุนที่ได้รับอุปการะเข้ากองทุนกิจการนักศึกษา

3. รอรับใบเสร็จ และตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล

4. ดำเนินการทำหนังสือตอบขอบคุณ พร้อมส่งใบเสร็จการบริจาคเงินทุนฯ แก่ผู้บริจาคเงินทุนฯ

ขั้นตอนการเบิกจ่ายเงินทุนให้เปล่า

จากรายได้คณะ

1. กรอกใบสำคัญรับเงินมหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมแนบสำเนาบัตรนักศึกษา สำเนาบัตรประชาชน สำเนาสมุดบัญชี ธ.ไทยพาณิชย์ หน้าแรก โดยต้องเป็นชื่อนักศึกษาเท่านั้น

2. ทำบันทึกขออนุมัติเบิกเงินทุนการศึกษาเสนอรองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาเพื่อลงนาม

3. นำบันทึกขออนุมัติเบิกเงินทุนการศึกษาที่ได้ลงนามเรียบร้อยแล้ว เสนอท่านคณบดีอนุมัติและดำเนินการเบิกเงินทุนการศึกษาต่องานคลัง

4. รอเงินโอนเข้าบัญชีนักศึกษาผู้ขอรับทุน ซึ่งเงินจะเข้าภายใน 3 เดือน หลังจากดำเนินการเบิกงานคลัง

จากกองทุนมูลนิธิรามาธิบดี

1. กรอกแบบฟอร์มใบสำคัญจ่ายเงินมูลนิธิรามาธิบดี พร้อมใบเสร็จเบิกเงินจากกองทุนกิจการนักศึกษา ระบุชื่อทุนที่ต้องการเบิกและชื่อนักศึกษารับทุน (นักศึกษารับทุนเซ็นใบเสร็จ)

2. นำแบบฟอร์มดังกล่าวเสนอรองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาเพื่อลงนาม

3. นำแบบฟอร์มที่ได้ลงนามเรียบร้อยแล้วส่งให้มูลนิธิรามาธิบดีดำเนินการเบิกเงิน

4. รอเช็คเงินซึ่งจะส่งภายใน 2 อาทิตย์ หลังจากดำเนินการส่งแบบฟอร์ม

ขั้นตอนการเบิกจ่ายเงินยืมสำรองจ่ายทุนการศึกษา

1. นักศึกษากรอกแบบฟอร์มคำร้องขอยืมเงินทุนการศึกษาเสนอรองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

2. รองคณบดีลงนามอนุมัติยืมเงินทุนการศึกษาจากบัญชีกิจกรรมนักศึกษาแพทย์

3. กรอกใบสำคัญรับเงิน พร้อมแนบสำเนาบัตรนักศึกษา สำเนาบัตรประชาชน เบิกเงินทุนการศึกษาต่อการเงิน งานกิจการนักศึกษา

4. รอรับเงินซึ่งจะส่งภายใน 2 อาทิตย์ หลังจากรองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาอนุมัติยืมเงิน

5. เมื่อครบกำนดคืนเงินยืมภายในปีการศึกษานั้นและภายหลังนักศึกษาได้รับเงินทุนการศึกษาปีการศึกษานั้น นักศึกษาต้องนำเงินมาคืนพร้อมกรอกบันทึกขอคืนเงินยืมสำรองจ่ายทุนการศึกษา เสนอรองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

6. นำเงินคืนบัญชีกิจกรรมนักศึกษาแพทย์

เงินยืมยามฉุกเฉิน

คือเงินให้ยืมเพื่อการศึกษาสำหรับนักศึกษาที่มีความจำเป็นต้องใช้เงินอย่างเร่งด่วน เช่นผู้ปกครองส่งเงินมาให้ไม่ทัน ประสบปัญหาทางการเงินในครอบครัว ฯลฯ โดยสามารถยืมได้ไม่เกินคนละ 5,000 บาท ต่อ 1 ครั้ง นักศึกษาที่มีความประสงค์ยืมเงินฉุกเฉินสามารถขอแบบสัญญายืมเงินได้ที่  
งานกิจการนักศึกษา สำนักงานการศึกษา อาคารหอพักแพทย์ชั้น 1 
ผู้ประสานงาน คุณรัญญา จิตต์อาจหาญ, คุณสุพรรษา พลอำไพ
โทร 02-201-1789, 02-201-1056 
 
 
งานกิจการนักศึกษา
โทรศัพท์ 02-201-1056  FAX 02-201-1158