You are here

ทุนการศึกษา

วัตถุประสงค์

เพื่อช่วยเหลือด้านค่าใช้จ่ายสำหรับนักศึกษาที่ครอบครัวมีฐานะยากจนหรือประสบปัญหาทางเศรษฐกิจอย่างรุนแรงให้สามารถดำรงชีวิตและมีค่าใช้จ่ายด้านศึกษา เพื่อให้เล่าเรียนได้ตามความสามารถของตนเองอย่างเต็มที่

 

คุณสมบัติของผู้รับทุน

 1. ผู้รับทุนต้องเป็นนักศึกษาของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
 2. กำลังศึกษาระดับปริญญาตรี
 3. ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการศึกษาเล่าเรียน

 

เกณฑ์การตัดสินเข้ารับทุนการศึกษา

 1. บิดา-มารดาหรือผู้ปกครองต้องรับทราบการขอทุนของนักศึกษา และลงลายมือเป็นลายลักษณ์อักษรการขอทุนกับงานกิจการนักศึกษา
 2. บิดา-มารดาหรือผู้ปกครองมีฐานะยากจนหรือประสบปัญหาทางเศรษฐกิจอย่างรุนแรง
 3. การให้ทุนช่วยเหลือหรือให้ทุนกู้ยืมเป็นการช่วยเหลือตามความจำเป็นของนักศึกษาเท่านั้น
 4. คณะกรรมการจะดำเนินการพิจารณาให้ทุนช่วยเหลือเป็นรายปี
 5. การพิจารณาให้ทุนใช้การสัมภาษณ์โดยคณะกรรมการอย่างน้อย 3 ท่านขึ้นไป และต้องไม่มีกรรมการท่านใดคัดค้าน
 6. การตัดสินของคณะกรรมการพิจารณาทุนฯ ถือว่าสิ้นสุด

 

ขั้นตอนการขอรับทุน

 1. ขอแบบฟอร์มใบสมัครขอรับทุนฯ ณ งานกิจการนักศึกษา อาคารหอพักแพทย์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี (หรือตาม link ดังต่อไปนี้ คลิก)
 2. กำหนดการรับสมัครทุนฯ ตามประกาศ ณ งานกิจการนักศึกษา (หรือเว็บไซต์ของงานกิจการนักศึกษา)
 3. ยื่นใบสมัครขอรับทุนพร้อมหลักฐานผลการเรียน ตามกำหนดวัน เวลา ที่ประกาศ ณ งานกิจการนักศึกษา (หรือเว็บไซต์ของงานกิจการนักศึกษา)
 4. ผู้เข้ารับทุนต้องเข้าสัมภาษณ์ทุนตามกำหนดวัน เวลา ที่ประกาศ ณ งานกิจการนักศึกษา (หรือเว็บไซต์ของงานกิจการนักศึกษา)
 5. เมื่อได้รับการพิจารณาทุนการศึกษา ให้ติดตามขอรับทุนการศึกษากับเจ้าหน้าที่งานกิจการนักศึกษาที่รับผิดชอบเรื่องทุนฯ ดังกล่าว

 

ขั้นตอนดำเนินการเรื่องทุนการศึกษา

 1. นักศึกษาสมัครขอรับทุนการศึกษาโดยการขอใบสมัครรับทุนที่งานกิจการนักศึกษา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี และกรอกรายละเอียดของตนเองให้เรียบร้อย โดยเฉพาะเหตุผลการขอรับทุนฯ
 2. พิจารณานักศึกษา และเรียกสอบสัมภาษณ์โดยคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง
 3. ประกาศรายชื่อนักศึกษาผู้มีสิทธิ์รับทุนฯ โดยติดต่อสอบถามได้ที่งานกิจการนักศึกษา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
 4. เสนอชื่อนักศึกษารับทุนฯ ส่งให้เจ้าของทุนการศึกษาต่าง ๆ เพื่อพิจารณาเห็นชอบ
 5. ดำเนินการเบิกจ่ายทุนฯ แก่นักศึกษา ตามขั้นตอนอย่างถูกต้อง
 6. ดำเนินการจัดทำหนังสือแสดงความขอบคุณแก่เจ้าของทุน เพื่อแสดงการขอบคุณและเป็นการยืนยันว่านักศึกษาได้รับทุนการศึกษาเรียบร้อยแล้ว

 

ขั้นตอนการรับบริจาคเงินทุนการศึกษา

 1. ผู้ที่ประสงค์จะบริจาคเงินทุนการศึกษากรอกแบบฟอร์มใบยื่นความจำนงขอเป็นผู้อุปการะ
 2. เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบเรื่องทุนฯ นำแบบฟอร์มใบยื่นความจำนงขอเป็นผู้อุปาระที่กรอกข้อมูลเรียบร้อยพร้อมเงินทุน นำไปบริจาค ณ มูลนิธิรามาธิบดีเพื่อนำเงินทุนที่ได้รับอุปการะเข้ากองทุนกิจการนักศึกษา
 3. รอรับใบเสร็จ และตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล
 4. ดำเนินการทำหนังสือตอบขอบคุณ พร้อมส่งใบเสร็จการบริจาคเงินทุนฯ แก่ผู้บริจาคเงินทุนฯ

 

งานกิจการนักศึกษา สำนักงานการศึกษา อาคารหอพักแพทย์ชั้น 1 

ผู้ประสานงาน คุณสุลีกร  สุปัน, คุณสุวรรณา พุฒนวล

โทร 02-201-1011, 02-201-1056 

 

 
งานกิจการนักศึกษา
โทรศัพท์ 02-201-1056  FAX 02-201-1158