You are here

แบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ

  ศูนย์โรคการนอนหลับ  โรงพยาบาลรามาธิบดี

 Ramathibodi  Hospital Sleep Disorder Center

(Service and Research sine 1989)

 

แบบความพึงพอใจของผู้รับบริการงานศูนย์โรคการนอนหลับ ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์

ศูนย์โรคการนอนหลับ โรงพยาบาลรามาธิบดี ขอขอบพระคุณท่านที่มอบความไว้วางใจและให้โอกาสในการดูแลท่านและครอบครัว ศูนย์โรคการนอนหลับ ตระหนักถึงความสำคัญในการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการบริการ และการรักษาอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นจึงใคร่ขอความกรุณาจากท่าน โปรดสละเวลาอันมีค่าของท่านให้การตอบแบบสอบถามฉบับนี้ เพื่อนำไปพัฒนาการบริการและการรักษาพยาบาลให้ดีขึ้นต่อไป

กรุณาใส่เครื่องหมาย √ ที่ตรงกับความคิดเห็นของท่าน

ข้อมูลการใช้บริการ กรุณาใส่เครื่องหมาย ที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านต่อประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในการมารับบริการครั้งนี้  หากท่านไม่ได้รับบริการในข้อนั้นๆ ให้ท่าน ในช่อง ไม่ได้รับบริการ

โดยมีผลการประเมินดังนี้ 1 = ไม่พอใจเลย sad , 2 = ไม่พอใจfrown , 3 = เฉยๆ indecision, 4 = พอใจ smiley, 5 = พอใจมากblush

 

ไม่ได้รับบริการ 1 2 3 4 5
1.อธิบายปัญหา ชี้แจงให้ทราบถึงสภาวะการเจ็บป่วยและให้คำแนะนำ วินิจฉัยที่ชัดเจน
2.อธิบายความจำเป็นในการมาตรวจการนอนหลับ
3.แนะนำทางเลือก ในการตรวจและรักษา
4.ผู้ป่วย / ครอบครัวมีส่วนร่วมในการวางแผน ดูแลรักษา
5. เปิดโอกาสให้ผู้ป่วยและครอบครัวซักถามเพื่อความเข้าใจ
ไม่ได้รับบริการ 1 2 3 4 5
1.ให้คำแนะนำในวันตรวจการนอนหลับ เรื่องการปฏิบัติตัวขณะตรวจ อุปกรณ์ที่ต้องใช้ตรวจได้อย่างเหมาะสม
2.ติด และถอดอุปกรณ์การตรวจด้วยความนุ่มนวล
3.ได้รับความช่วยเหลือขณะตรวจการนอนหลับ เมื่อท่านต้องการอย่างรวดเร็วและเต็มใจ
4.ความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ เช่น ไม่ขอรับสิ่งตอบแทน ไม่รับสินบน ไม่หาผลประโยชน์ในทางที่ชอบ
5.ความพึงพอใจต่อการให้คำแนะนำเอาใจใส่ดูแลและตอบข้อซักถาม
ไม่ได้รับบริการ 1 2 3 4 5
1.ให้คำแนะนำการเตรียมความพร้อมของการมาตรวจการนอนหลับ และ การมาฟังผลตรวจ
2.เอาใจใส่ดูแลและตอบข้อซักถาม
3. ความพึงพอใจต่อการให้คำแนะนำ
4.เปิดโอกาสให้ผู้ป่วยและครอบครัวได้ซักถามเพื่อความเข้าใจ
ไม่ได้รับบริการ 1 2 3 4 5
1.ความเหมาะสมของเวลาในการรอตรวจการนอนหลับและกรน
2.ความเหมาะสมของเวลาในการฟังผลตรวจ
3. เจ้าหน้าที่ตรวจการนอนหลับปฏิบัติงานตรงต่อเวลาที่นัดไว้
1 2 3 4 5
1.คุณภาพและความทันสมัยของอุปกรณ์/เครื่องมือ
2.บรรยากาศภายในห้องตรวจ
3. ห้องตรวจมีสิ่งอำนวยความสะดวกที่ท่านต้องการ
4.ความสะอาดของสถานที่ และสิ่งแวดล้อม
5.ความเหมาะสมของระยะเวลารอนัดตรวจ
6.ความเหมาะสมของการรอติดอุปกรณ์
7.ความเหมาะสมของการรอฟังผลตรวจ
8.การจัดสถานที่สะดวกในการเข้ารับบริการ
9.ความพึงพอใจโดยรวมของการใช้บริการในครั้งนี้
    ศูนย์โรคการนอนหลับ  SleepCenter.mahidol.ac.th
    270 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
    โทรศัพท์ 02-201-xxxx  โทรสาร 02-201-xxxx