You are here

บทบาทและหน้าที่ของผู้ป่วยต่อการเลือกซื้อเครื่อง

บทบาทและหน้าที่ของผู้ป่วยต่อการเลือกซื้อเครื่อง

1. ผู้ป่วยควรทดลองใช้เครื่อง และเลือกหน้ากากที่เหมาะสมกับผู้ป่วยด้วยตัวเอง ซึ่งหน้ากากแต่ละแบบเหมาะกับบางตน ขึ้นอยู่กับความชอบ เจตคติ และความสุข ความสบายในขณะใช้งาน

2. เมื่อผู้ป่วยเลือกเครื่องได้แล้ว ตัดสินใจที่จะซื้อทางศูนย์โรคการนอนหลับจะออกเอกสารการสั่งซื้อให้ผู้ป่วยตามบริษัทที่ผู้ป่วยตกลงจะซื้อ โดยผู้ป่วยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

 2.1 ใบคำสั่งจากแพทย์ให้ผู้ป่วยใช้เครื่องปรับแรงดันบวก ต้องมีลายมือชื่อแพทย์ผู้มีสิทธิ์อนุมัติและมีค่า AHI ของผลการตรวจการนอนหลับ

2.2 ใบรับรองแพทย์ ที่ออกโดยแพทย์คนเดียวกัน และต้องมีรายมือชื่อแพทย์ผู้มีสิทธิอนุมัติ

2.3 ผู้ป่วยนำเอกสารทั้ง 3 ใบ ติดต่อกับงานเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ชั้น 1 และจ่ายเงินที่การเงิน แล้วนำเอกสารส่งกลับงานเวชภัณฑ์ทางการแพทย์อีกครั้งหนึ่ง

2.4 ทางศูนย์โรคการนอนหลับจะนัดส่งเครื่องตามวันและเวลาที่ผู้ป่วยสะดวกหลังจากส่งเอกสารแล้ว 2 วัน ในวันและเวลาราชการเท่านั้น

    ศูนย์โรคการนอนหลับ  SleepCenter.mahidol.ac.th
    270 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
    โทรศัพท์ 02-201-xxxx  โทรสาร 02-201-xxxx