You are here

หน่วยตรวจผู้ป่วยนอกผิวหนัง

ตารางแพทย์หน่วยตรวจผู้ป่วยนอกผิวหนัง


    หน้าที่และเป้าหมาย
1.ให้บริการตรวจวินิจฉัย รักษาพยาบาลผู้ป่วยโรคผิวหนังทั่วไปและโรคผิวหนังที่ซับซ้อน
อย่างมีคุณภาพ
2.ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาและฝึกอบรมแก่นักศึกษาและบุคลากรทางการแพทย์และ
สาธารณสุขเพื่อให้ได้บุคลากรสาธารณสุขที่มีคุณภาพ
3.ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาวิจัยทางการแพทย์และสาธารณสุขเพื่อเพิ่มผลผลิตทางการวิจัยทั้ง
ภายในและภายนอกคณะฯ

     ขอบเขตการให้บริการ
1. ให้บริการตรวจ วินิจฉัย รักษาพยาบาลผู้ป่วยทุกเพศ ทุกวัยเกี่ยวกับโรคทางผิวหนัง ผมและเล็บทั้งในเวลาราชการและคลินิกพิเศษนอกเวลาราชการ โดยเป็นระบบนัดหมายล่วงหน้า
2. บริการตรวจรักษาผู้ป่วยทั้งโรคผิวหนังทั่วไป โรคผื่นแพ้ ลมพิษ เวชสำอาง โรคเล็บ โรคของหนังศีรษะและเส้นผม โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์(ในเพศชาย) และรับตรวจรักษาหรือรับผู้ป่วยส่งต่อที่มีโรคซับซ้อน ต้องใช้เทคโนโลยีหรือผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเช่น มะเร็งผิวหนัง โรคระบบอิมมูโนวิทยา โรคเรื้อน การทดสอบผื่นแพ้สัมผัส ทดสอบ prick test การปลูกถ่ายเซลล์เม็ดสี การฉายแสงอาทิตย์เทียม รวมทั้งการใช้เลเซอร์เพื่อการรักษาและความงามต่างๆ
3. ให้บริการด้านการเรียนการสอนนักศึกษาแพทย์ แพทย์ประจำบ้าน แพทย์ผู้ช่วยอาจารย์ แพทย์เฉพาะทางทั้งภายในและต่างประเทศ
4. ทำวิจัยทางคลินิกในโครงการวิจัยของหน่วยตรวจผิวหนัง และร่วมมือในการทำวิจัยทางการแพทย์ และการพยาบาลของบุคลากรทีมสุขภาพทั้งในและนอกสถาบันโดยงานวิจัยนั้นต้องผ่านการรับรองทางจริยธรรมของคณะฯ                                       
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Click Download ตารางแพทย์ >> 


ตารางแพทย์ออกตรวจในเวลาราชการจันทร์-ศุกร์เวลา 8.00-15.00 น.

วัน ภาคเช้า ( 8.00-11.00 น.)เช้า ภาคบ่าย ( 13.00-15.00 น.)
จันทร์     

-คลินิกทั่วไป 
-คลินิกอิมมูโน
-ศัลยกรรมผิวหนัง

-โรคสะเก็ดเงิน
-โรคผื่นแพ้สัมผัส
-โรคลมพิษ
-คลินิกออโตอิมมูน

อังคาร

-คลินิกทั่วไป 
-โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

-คลินิกหนังศีรษะ/เส้นผม
-โรคเล็บ
-คลินิกเวชสำอาง
-ศัลยกรรมผิวหนัง

พุธ

-คลินิกทั่วไป

-คลินิกวิจัย
-โรคเส้นเลือด/เส้นเลือดขอด(ชนิดเส้นเลือดฝอย)

พฤหสบดี

-คลินิกทั่วไป 
-ศัลยกรรมผิวหนัง

-ตจพยาธิวิทยาคลินิก
-คลินิกทดสอบลมพิษ

ศุกร์  

-คลินิกทั่วไป

-โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

-คลินิกวิจัย


ตารางแพทย์ออกตรวจนอกเวลาราชการ

วันจันทร์-ศุกร์ 16:00-19:00   วันเสาร์ -อาทิตย์ 08:00-12:00 น.

วัน ตารางอาจารย์แพทย์
จันทร์          

อ.สมนึก กล่่ำทวี
ผศ.นพ.กุลวัตร ธาดานิพนธ์
อ.พลอยชมพู ศรีสุวรรณวัฒนา
อ.กุลสุภา นิมมานนิตย์
อ.ธีรพงษ์ รัตนนุกรม

อังคาร         ผศ.นพ.สมศักดิ์ ตันรัตนากร
รศ.นพ.พูลเกียรติ สุชนวณิช
อ.วรณิสร์ อ่อนประเสริฐ
อ.พชรวรรธน์ จิระสุทัศน์
อ.จุฑามาศ ตันคุณากร 
พุธ         ผศ.นพ.สมศักดิ์ ตันรัตนากร
อ.กฤษฎา มโหทาน
ศ.นพ. วาสนภ วชิรมน
ผศ.นพ.กุลวัตร ธาดานิพนธ์
อ.พชรวรรธน์ จิระสุทัศน์
พฤหัสบดี    อ.กฤษฎา มโหทาน
รศ.นพ.พูลเกียรติ สุชนวณิช
อ.สุทธินันท์ วิชญาณรัตน์ 
อ.กุลสุภา นิมมานนิตย์
อ.จุฑามาศ ตันคุณากร
ศุกร์    ผศ.นพ.สมศักดิ์ ตันรัตนากร
รศ.พญ.พลอยทราย รัตนเขมากร
รศ.พญ.สุธินี รัตนิน
อ.กฤษฎา มโหทาน
อ.วรณิสร์ อ่อนประเสริฐ     
เสาร์    ผศ.นพ.สมศักดิ์ ตันรัตนากร
อ.กฤษฎา มโหทาน
ผศ.นพ.กุลวัตร ธาดานิพนธ์
อ.วรณิสร์ อ่อนประเสริฐ
อ.พชรวรรธน์ จิระสุทัศน์  
อาทิตย์

อ.สุทธินันท์ วิชญาณรัตน์ 
อ.พลอยชมพู ศรีสุวรรณวัฒนา
อ.กุลสุภา นิมมานนิตย์
อ.จุฑามาศ ตันคุณากร
อ.ธีรพงษ์ รัตนนุกรม

 


 

ขั้นตอนการรับบริการ

ก่อนพบแพทย์
1. ยืนยันนัดหมายผ่าน Application/ยื่นบัตรนัดที่เคาน์เตอร์พยาบาล
    - กรณีใช้ Rama app สามารถกด Check in ยืนยันนัดหมายได้ตั้งแต่ 04:00น. ถึงก่อนเวลานัดหมาย 30 นาที
    - กรณีใช้บัตรนัด ติดต่อช่องบริการหมายเลข J1 ก่อนเวลานัดหมาย 30 นาที
2. ชั่งน้ำหนัก วัดความดันโลหิตที่ “ห้องวัดความดันโลหิตและชั่งน้ำหนัก” บริเวณหน้าบันไดเลื่อนชั้น 2 ก่อนยื่นบัตรนัด
3. นั่งรอหน้าห้องตรวจก่อนเวลานัด 30 นาที
 
หลังพบแพทย์

    รับเอกสารที่เคาเตอร์รับบัตรนัดหลังตรวจหมายเลข J2 ติดต่อชำระค่าบริการและยาที่การเงิน ชั้น 2
*ผู้ที่มีบัตรประกันสังคม หรือบัตรประกันสุขภาพไม่สามารถใช้สิทธิ์ในคลินิกพิเศษนอกเวลา
**ติดต่อขอนัดตรวจล่วงหน้า อย่างน้อย 7 วันทำการ
***ถ้ามีเจาะเลือด/เอกซเรย์ ให้มาทำก่อนเวลานัด 2-3 ชั่วโมง


เวลาเปิดบริการ    

คลินิกในเวลาราชการ
วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 07:00-15:00
*ให้บริการเฉพาะผู้ป่วยนัด

คลินิกนอกเวลาราชการ

วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 17.00-20.00 น.
ยื่นบัตรนัดก่อนเวลา 30 นาที แต่ไม่ควรเกิน 19.00 น.
วันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 09:00-12:00 น.
*ยื่นบัตรนัดก่อนเวลา 30 นาที แต่ไม่ควรเกิน 12.00 น.
**ให้บริการเฉพาะผู้ป่วยนัด (ยกเว้นวันอาทิตย์ วันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันหยุดพิเศษที่ประกาศเพิ่มเติ่มโดยรัฐบาล


อัตราค่าบริการ    

คลินิกในเวลาราชการ
 - ค่าบริการโรงพยาบาล  100  บาท
   (สิทธิ์ข้าราชการเบิกได้  50  บาท)

คลินิกนอกเวลาราชการ 

 - ค่าบริการโรงพยาบาล  150  บาท
   (สิทธิ์ข้าราชการเบิกได้  50  บาท)
 - ค่าธรรมเนียมแพทย์  0-500  บาท
   (ขึ้นอยู่กับความซับซ้อนของโรค)
 - สิทธิ์ข้าราชการ สามารถเบิกค่ายาและเวชภัณฑ์ได้ตามสิทธิ์

** กรณีสิวฝ้า ปัญหาความงาม ไม่สามารถเบิกค่ารักษาพยาบาลหรือใช้สิทธิประกันสังคมและประกันสุขภาพได้

กรณีที่ไม่มีบัตรโรงพยาบาล สามารถทำบัตรรพ.ก่อนนัดหมายผ่านระบบ Online 
ได้ที่  https://www.rama.mahidol.ac.th/mr/หรือ Rama Appoinment

 


ติดต่อ

หน่วยจรวจผู้ป่วยนอกผิวหนัง ชั้น 2 โซน เจ (Zone J)
อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

โทร : 02-2004071, 02-2004081
วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 12.00 - 16.00 น.


เลื่อนนัด    

เลื่อนนัดผ่านทาง Rama App
โดย Download 
ผ่านทางโทรศัพท์มือถือ
หรือ E-mail : raopdskin@mahidol.ac.th