หน่วยตรวจผู้ป่วยนอกออร์โธปิดิกส์

ตารางแพทย์หน่วยตรวจผู้ป่วยนอกออร์โธปิดิกส์


     ให้บริการตรวจวินิจฉัย/รักษาพยาบาล สร้างเสริมสุขภาพ ฟื้นฟูสุขภาพของผู้ป่วยโรคกระดูกและข้อทุกกลุ่มอายุ ตั้งแต่ระดับปฐมภูมิถึงระดับตติยภูมิ (Tertiary care) เน้นผู้ป่วยระดับตติยภูมิ โดยรับส่งต่อผู้ป่วยที่มีปัญหาซับซ้อนและมีความเสี่ยงสูง เช่น ผู้ป่วยที่มารับการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียม ผู้ป่วยที่ต้องรับการผ่าตัดโดยเทคนิคผ่านกล้อง/จุลศัลยกรรม ผู้ป่วยเด็กที่มีความผิดรูปของร่างกายแขนขา ผู้ป่วยที่มีอาการทางระบบประสาทไขสันหลัง  ผู้ป่วยเนื้องอกกระดูกและกล้ามเนื้อ เป็นต้น โดยมีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านออร์โธปิดิกส์ทุกสาขาและทีมสหวิชาชีพร่วมดูแล โดยให้บริการตามมาตรฐานวิชาชีพ เพื่อให้มีผลลัพธ์การรักษาที่มีคุณภาพ ผู้ป่วยปลอดภัย ไม่มีภาวะแทรกซ้อน ให้บริการด้วยความรวดเร็ว ผู้รับบริการพึงพอใจ      

     บริการตรวจรักษาผู้ป่วยในระดับตติยภูมิ (Tertiary care) โดยรับผู้ป่วยส่งต่อที่มีปัญหาซับซ้อน และมีความเสี่ยงสูงอันเนื่องจากความรุนแรงของโรคหรือสภาพร่างกายของผู้ป่วย ได้แก่ ผู้ป่วยเด็กที่มีความผิดรูปของร่างกายแขนขาผู้ป่วยที่มีอาการทางระบบประสาทไขสันหลังผู้ป่วยเนื้องอกกระดูกและกล้ามเนื้อ ผู้ป่วยที่ต้องรับการผ่าตัดโดยเทคนิคจุลศัลยกรรมผู้ป่วยที่ต้องรับการผ่าตัดโดยใช้ Arthroscopic Reconstruction ผู้ป่วยที่มารับการผ่าตัดเปลี่ยนข้อสะโพกเทียม ผู้ป่วยที่มารับการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมเป็นต้น โดยมีแพทย์ผู้ที่มีความชำนาญเฉพาะด้านได้แก่ แพทย์ออร์โธปิดิกส์เด็ก,แพทย์ออร์โธปิดิกส์กระดูกสันหลัง,แพทย์ออร์โธปิดิกส์ข้อเข่าและข้อสะโพก ,แพทย์ออร์โธปิดิกส์เนื้องอก,แพทย์ออร์โธปิดิกส์มือ,แพทย์ออร์โธปิดิกส์เวชศาสตร์การกีฬา ,แพทย์ออร์โธปิดิกส์ข้อเท้าและเท้า และแพทย์ออร์โธปิดิกส์อุบัติเหตุ
     ส่งเสริมสนับสนุนการเรียนการสอนและการวิจัยโดยเป็นสถานที่ฝึกอบรมทางภาคปฏิบัติ สำหรับแพทย์ประจำบ้าน แพทย์ต่อยอด นักศึกษาแพทย์ และนักศึกษาพยาบาลในวันและเวลาราชการ  

                                                                                                                                                                                                    Click Download ตารางแพทย์ >> 

ตารางแพทย์ออกตรวจในเวลาราชการจันทร์-ศุกร์เวลา 7.00-16.00 น.

วัน จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์

ภาคเช้า

07.30-12.00 น.    

คลินิกออร์โธปิดิกส์ทั่วไป

คลินิกออร์โธปิดิกส์ทั่วไป

คลินิกออร์โธปิดิกส์ทั่วไป

อ.นพ. ณรงค์ฤทธิ์ มัศยาอานนท์

คลินิกออร์โธปิดิกส์ทั่วไป

คลินิกออร์โธปิดิกส์ทั่วไป

ศ.คลินิก นพ.ชาญยุทธ ศุภชาติวงศ์
(เฉพาะศุกร์สิ้นเดือน)

 

คลินิกออร์โธปิดิกส์เด็ก

ศ.คลินิกนพ.พรชัย มูลพฤกษ์
รศ.ดร.พญ.ภัทรวัณย์ วรธนารัตน
ผศ.พญ.ชนิกา อังสนันท์สุข
อ.พญ.ธัญญวัฒน์ สายสงเคราะห์ 

คลินิกออร์โธปิดิกส์กระดูกสันหลัง

รศ.นพ.วิวัฒน์ วจนะวิศิษฐ
รศ.นพ.พงศธร ฉันท์พลากร
ผศ.นพ.พิทวัส ลีละพัฒนะ
ผศ.นพ.ธำรง เลิศอุดมผลวณิช

 

คลินิกออร์โธปิดิกส์กระดูกสันหลัง

รศ.นพ.วิวัฒน์ วจนะวิศิษฐ
ผศ.นพ.พิทวัส ลีละพัฒนะ
รศ.นพ.ชัยวัฒน์ ไกรวัฒนพงศ์
รศ.นพ.กันต์ แก้วโรจน์
ผศ.นพ.อิทธิรัตน์ วัชรานานันท์

คลินิกออร์โธปิดิกส์มือ

ผศ.นพ.สรศักดิ์ ศุภผล
รศ.นพ.ตุลยพฤกษ์ ถาวรสวัสดิ์รักษ์

คลินิกออร์โธปิดิกส์ข้อเข่าและข้อสะโพก

ศ.คลินิก นพ.วิโรจน์ กวินวงศ์โกวิท
ผศ.นพ.ธนพจน์ จันทร์นุ่ม
ผศ.นพ.ศิวดล วงศ์ศักดิ์
อ.นพ.ชวรัฐ จรุงวิทยากร

คลินิกออร์โธปิดิกส์กระดูกสันหลัง

ผศ.นพ.ธำรง เลิศอุดมผลวณิช
อ.นพ.บุญเกียรติ จักรสถาพร

คลินิกออร์โธปิดิกส์เวชศาสตร์การกีฬา

ผศ.นพ.เฉลิมชัย ลิมิตเลาหพันธุ์
ผศ.นพ.ณัฐพร แสงเพชร
อ.นพ.ชัชวาล เลิศบุษบานุกูล
อ.นพ.ชายนันท์ วิจิตรตระการรุ่ง

คลินิกออร์โธปิดิกส์มือ

ผศ.นพ.อิธิรัตน์ วัชรานันท์

คลินิกออร์โธปิดิกส์ข้อเท้าและเท้า

ผศ.นพ.สุกิจ เลาหเจริญสมบัติ
อ.นพ.จักรพงษ์ อรพินท์

คลินิกออร์โธปิดิกส์ข้อเข่าและข้อสะโพก(หลังผ่าตัด)

คลินิกออร์โธปิดิกส์ข้อเข่าและข้อสะโพก

อ.นพ.ปรัชญา ผดุงพรรค
 

-

-

คลินิกออร์โธปิดิกส์อุบัติเหตุ

ผศ.นพ.นรเทพ กุลโชติ
รศ.นพ.ปพน สง่าสูงส่ง
ผศ.นพ.นรชาติ ศิริศรีตรีรักษ์

อ.นพ.ณัชพันธ์ เพ็ชรุ่ง

คลินิกออร์โธปิดิกส์ข้อเท้าและเท้า

ผศ.นพ.สุกิจ เลาหเจริญสมบัติ
อ.นพ.จักรพงษ์ อรพินท์

คลินิกออร์โธปิดิกส์เนื้องอก

อ.นพ.ประกฤต สุวรรณปราโมทย์

-

-

คลินิกออร์โธปิดิกส์เนื้องอก

ผศ.นพ.สรัณ สุภัทรพันธุ์ 

คลินิกออร์โธปิดิกส์กระดูกสันหลัง

รศ.นพ.วิเชียร เลาหเจริญสมบัติ

คลินิกออร์โธปิดิกส์เนื้องอก

อ.นพ.ประกฤต สุวรรณปราโมทย์

-

-

-

-

 

วัน จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์

ภาคบ่าย

13.00-16.00 น.    

คลินิกออร์โธปิดิกส์เด็ก

รศ.ดร.พญ.ภัทรวัณย์ วรธนารัตน์
อ.พญ.ธัญญวัฒน์ สายสงเคราะห์ 

คลินิกออร์โธปิดิกส์เวชศาสตร์การกีฬา  (หลังผ่าตัด)

รศ.นพ.ชูศักดิ์ กิจคุณาเสถียร
ผศ.นพ.ณัฐพร แสงเพชร
อ.นพ.ชัชวาล เลิศบุษบานุกูล
รศ.นพ.ชาติชาย ภูกาญจนมรกต
อ.นพ.ชานนันท์ วิจิตรตระการรุ่ง

คลินิกออร์โธปิดิกส์มือ (หลังผ่าตัด)

ผศ.นพ.เทพรัตน์ กาญจนเทพศักดิ์
รศ.นพ.ตุลยพฤกษ์ ถาวรสวัสดิ์รักษ์

คลินิกออร์โธปิดิกส์ข้อเข่าและข้อสะโพก

อ.นพ.สมยศ ปิยวรคุณ

รส.นพ.ธันย์ สุภัทรพันธ์ (เฉพาะเจ้าหน้าที่)

คลินิกฝังเข็ม

รศ.นพ.พงศธร ฉันท์ผลากร

คลินิกออร์โธปิดิกส์เนื้องอก

ผศ.นพ.สรัณ สุภัทรพันธุ์
อ.นพ.ประกฤต สุวรรณปราโมทย์

คลินิกออร์โธปิดิกส์ข้อเข่าและข้อสะโพก (หลังผ่าตัด)

ผศ.นพ.ธนพจน์ จันทร์นุ่ม

 

-

คลินิกออร์โธปิดิกส์ข้อเท้าและเท้า

-

คลินิกออร์โธปิดิกส์ทั่วไป

รศ.นพ.ธันย์ สุภัทรพันธุ์  
(เฉพาะผู้ป่วยเก่า)

-

-

-

-

 


 

ตารางแพทย์ออกตรวจนอกเวลาราชการ 

วัน เวลา 16.00 - 19.00 น.

จันทร์ 

16.00 - 19.00 น.  

รศ.นพ.กันต์ แก้วโรจน์
ผศ.นพ.สรัณ สุภัทรพันธุ์
อ.นพ.ณัชพันธ์ เพ็ชรุ่ง
ผศ.นพ.เฉลิมชัย ลิมิตเลาหพันธุ์

อังคาร

16.00 - 19.00 น.

ผศ.นพ.ธนพจน์ จันทร์นุ่ม

ผศ.นพ.ศิวดล วงศ์ศักดิ์
รศ.นพ.พงศธร ฉันท์ผลากร
ผศ.นพ.พิทวัส ลีลาพัฒนะ
ผศ.นพ.ธำรง เลิศอุดมผลวณิช
อ.นพ.ประกฤต สุวรรณปราโมทย์
อ.นพ.ชานันท์ วิจิตรตระการรุ่ง

พุธ

16.00 - 19.00 น.

ผศ.นพ.เฉลิมชัย ลิมิตเลาหพันธุ์  
ผศ.นพ.เทพรัตน์ กาญจนเทพศักดิ์
ผศ.นพ.นรเทพ กุลโชติ
อ.นพ.จักรพงษ์ อรพินท์
ผศ.นพ.ธำรง เลิศอุดมผลวณิช
รศ.นพ.ปพน สง่าสูงส่ง

พฤหสบดี

16.00 - 19.00 น.

ผศ.นพ.สรัณ สุภัทรพันธุ์
อ.นพ.ชวรัฐ จรุงวิทยากร
รศ.นพ.ชูศักดิ์ กิจคุณาเสถียร
อ.นพ.ชายนันท์ วิจิตรตระการรุ่ง

ศุกร์

16.00 - 19.00 น.

ผศ.นพ.ณัฐพร แสงเพชร
ผศ.นพ.สุกิจ เลาหเจริญสมบัติ
รศ.นพ.พงศธร ฉันท์พลากร  
ผศ.นพ.ศิวดล วงศ์ศักดิ์
รศ.นพ.ตุลยพฤกษ์ ถาวรสวัสดิ์รักษ์
อ.นพ.ชวรัฐ จรุงวิทยากร
เสาร์ (เช้า)
07.00-12.00 น.
ศ.คลินิก นพ.ชาญยุทธ ศุภชาติวงศ์
รศ.นพ.ชูศักดิ์ กิจคุณาเสถียร
ผศ.นพ.สุกิจ เลาหเจริญสมบัติ
รศ.นพ.พงศธร ฉันท์พลากร
ผศ.นพ.ศิวดล วงศ์ศักดิ์
ผศ.นพ.ธนพจน์ จันทร์นุ่ม
ผศ.นพ.เฉลิมชัย ลิมิตเลาหพันธุ์ 
รศ.นพ.ปพน สง่าสูงส่ง
เสาร์ (บ่าย)
13.00-15.00 น.
ศ.คลินิก นพ. พรชัย มูลพฤกษ์
ผศ.นพ.เฉลิมชัย ลิมิตเลาหพันธุ์  
รศ.นพ.พงศธร ฉันท์พลากร 
อ.นพ.ประกฤต สุวรรณปราโมทย์
อ.นพ.ชวรัฐ จรุงวิทยากร
รศ.นพ.ตุลยพฤกษ์ ถาวรสวัสดิ์รักษ์
ผศ.พญ.ชนิกา อังสนันท์สุข  
อาทิตย์
07.00-12.00 น.
รศ.นพ. ชัยวัฒน์ ไกรวัฒนพงศ์
ผศ.นพ.นรเทพ กุลโชติ
ผศ.นพ.เทพรัตน์ กาญจนเทพศักดิ์
อ.นพ.จักรพงษ์ อรพินท์
อ.นพ.ประกฤต สุวรรณปราโมทย์
อ.นพ.ชายนันท์ วิจิตรตระการรุ่ง

 


ขั้นตอนการรับบริการ

ก่อนพบแพทย์

1. ยืนยันนัดหมายผ่าน Application/ยื่นบัตรนัดที่เคาน์เตอร์พยาบาล
- กรณีใช้ Rama app สามารถกด Check in ยืนยันนัดหมายได้ตั้งแต่ 04:00น. ถึงก่อนเวลานัดหมาย 30 นาที
- กรณีใช้บัตรนัด ติดต่อเคาน์เตอร์ K 1 ก่อนเวลานัดหมาย 30 นาที

2. ชั่งน้ำหนัก วัดความดันโลหิตที่ “ห้องวัดความดันโลหิตและชั่งน้ำหนัก” บริเวณหน้าบันไดเลื่อนชั้น 2 ก่อนยื่นบัตรนัด

3. นั่งรอหน้าห้องตรวจก่อนเวลานัด 30 นาที

หลังพบแพทย์
1. กรณีใช้ Rama app ท่านสามารถ
- ตรวจสอบนัดหมายครั้งต่อไป
- เช็คสถานนะการรับยา (ถ้ามี)
- กดชำระเงินผ่าน Application 
2. กรณีใช้บัตรนัด
- รับเอกสารที่เคาน์เตอร์รับบัตรนัดหลังตรวจหมายเลข K 2
- ติดต่อชำระค่าบริการและรับยาที่ห้องยาและการเงิน ชั้น 2

*ผู้ที่มีบัตรประกันสังคม หรือบัตรประกันสุขภาพไม่สามารถใช้สิทธิ์ในคลินิกพิเศษนอกเวลา
**ติดต่อขอนัดตรวจล่วงหน้า อย่างน้อย 7 วันทำการ
***ถ้ามีเจาะเลือด/เอกซเรย์ ให้มาทำก่อนเวลานัด 2-3 ชั่วโมง

กรณีที่ไม่มีบัตรโรงพยาบาล สามารถทำบัตรรพ.ก่อนนัดหมายผ่านระบบ Online ได้ที่  https://www.rama.mahidol.ac.th/mr/  หรือ Rama Appoinment


เวลาเปิดบริการ    

คลินิกในเวลาราชการ  *กรุณานัดหมายล่วงหน้า
วันจันทร์-ศุกร์ 07:00-16:00 
(ยกเว้นเสาร์ อาทิตย์ วันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันหยุดพิเศษที่ประกาศเพิ่มเติมโดยรัฐบาล)

คลินิกนอกเวลาราชการ

วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 16:00-19:00 น.
วันเสาร์           เวลา 07.00-16.00 น.
วันอาทิตย์       เวลา 07.00-12.00 น.


อัตราค่าบริการ    

คลินิกในเวลาราชการ
 - ค่าบริการโรงพยาบาล  100  บาท
   (สิทธิ์ข้าราชการเบิกได้  50  บาท)

คลินิกนอกเวลาราชการ 

 - ค่าบริการโรงพยาบาล  150  บาท
   (สิทธิ์ข้าราชการเบิกได้  50  บาท)
 - ค่าธรรมเนียมแพทย์  0-500  บาท
   (ขึ้นอยู่กับความซับซ้อนของโรค)
 - สิทธิ์ข้าราชการ สามารถเบิกค่ายาและเวชภัณฑ์ได้ตามสิทธิ์


ติดต่อ    

หน่วยตรวจผู้ป่วยนอกออร์โธปิดิกส์ ชั้น 2 โซน เค (Zone K)
จุดบริการนัดหมายเคาน์เตอร์พยาบาล K1
อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น.
                      โทร : 02-2003998, 02-2004022
วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 13.00 - 18.30 น.
วันเสาร์            เวลา 08.30 - 15.00 น.
วันอาทิตย์        เวลา 08.30 - 12.00 น.
                      โทร : 02-2003232

 


เลื่อนนัดผ่าน Rama App    

โดย Download ผ่านทางโทรศัพท์มือถือ
หรือ E-mail : raopdortho@mahidol.ac.th