You are here

หน่วยตรวจผู้ป่วยนอกศัลยกรรมกระดูก

ตารางแพทย์หน่วยตรวจผู้ป่วยนอกศัลยกรรมกระดูก


     ให้บริการตรวจวินิจฉัย/รักษาพยาบาล สร้างเสริมสุขภาพ ฟื้นฟูสุขภาพของผู้ป่วยโรคกระดูกและข้อทุกกลุ่มอายุ ตั้งแต่ระดับปฐมภูมิถึงระดับตติยภูมิ (Tertiary care) เน้นผู้ป่วยระดับตติยภูมิ โดยรับส่งต่อผู้ป่วยที่มีปัญหาซับซ้อนและมีความเสี่ยงสูง เช่น ผู้ป่วยที่มารับการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียม ผู้ป่วยที่ต้องรับการผ่าตัดโดยเทคนิคผ่านกล้อง/จุลศัลยกรรม ผู้ป่วยเด็กที่มีความผิดรูปของร่างกายแขนขา ผู้ป่วยที่มีอาการทางระบบประสาทไขสันหลัง  ผู้ป่วยเนื้องอกกระดูกและกล้ามเนื้อ เป็นต้น โดยมีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านออร์โธปิดิกส์ทุกสาขาและทีมสหวิชาชีพร่วมดูแล โดยให้บริการตามมาตรฐานวิชาชีพ เพื่อให้มีผลลัพธ์การรักษาที่มีคุณภาพ ผู้ป่วยปลอดภัย ไม่มีภาวะแทรกซ้อน ให้บริการด้วยความรวดเร็ว ผู้รับบริการพึงพอใจ      

     บริการตรวจรักษาผู้ป่วยในระดับตติยภูมิ (Tertiary care) โดยรับผู้ป่วยส่งต่อที่มีปัญหาซับซ้อน และมีความเสี่ยงสูงอันเนื่องจากความรุนแรงของโรคหรือสภาพร่างกายของผู้ป่วย ได้แก่ ผู้ป่วยเด็กที่มีความผิดรูปของร่างกายแขนขาผู้ป่วยที่มีอาการทางระบบประสาทไขสันหลังผู้ป่วยเนื้องอกกระดูกและกล้ามเนื้อ ผู้ป่วยที่ต้องรับการผ่าตัดโดยเทคนิคจุลศัลยกรรมผู้ป่วยที่ต้องรับการผ่าตัดโดยใช้ Arthroscopic Reconstruction ผู้ป่วยที่มารับการผ่าตัดเปลี่ยนข้อสะโพกเทียม ผู้ป่วยที่มารับการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมเป็นต้น โดยมีแพทย์ผู้ที่มีความชำนาญเฉพาะด้านได้แก่ แพทย์ออร์โธปิดิกส์เด็ก,แพทย์ออร์โธปิดิกส์กระดูกสันหลัง,แพทย์ออร์โธปิดิกส์ข้อเข่าและข้อสะโพก ,แพทย์ออร์โธปิดิกส์เนื้องอก,แพทย์ออร์โธปิดิกส์มือ,แพทย์ออร์โธปิดิกส์เวชศาสตร์การกีฬา ,แพทย์ออร์โธปิดิกส์ข้อเท้าและเท้า และแพทย์ออร์โธปิดิกส์อุบัติเหตุ
     ส่งเสริมสนับสนุนการเรียนการสอนและการวิจัยโดยเป็นสถานที่ฝึกอบรมทางภาคปฏิบัติ สำหรับแพทย์ประจำบ้าน แพทย์ต่อยอด นักศึกษาแพทย์ และนักศึกษาพยาบาลในวันและเวลาราชการ  

                                                                                                                                                                                                    Click Download ตารางแพทย์ >> 

ตารางแพทย์ออกตรวจในเวลาราชการจันทร์-ศุกร์เวลา 7.00-16.00 น.

วัน คลินิก ภาคเช้า (7.30 - 12.00 น.) ภาคบ่าย (13.00 - 16.00 น.)
จันทร์      คลินิกออร์โธปิดิกส์ทั่วไป

 

 

 

คลินิกออร์โธปิดิกส์เด็ก 

ศ.คลินิกนพ.พรชัย มูลพฤกษ์ 
รศ.ดร.พญ.ภัทรวัณย์ วรธนารัตน 
อ.นพ.อำนวย จิระสิริกุล
ผศ.พญ.ชนิกา อังสนันท์สุข
อ.พญ.ธัญญวัฒน์ สายสงเคราะห์

รศ.ดร.พญ.ภัทรวัณย์ วรธนารัตน์

ผศ.พญ.ชนิกา อังสนันท์สุข  

อ.พญ.ธัญญวัฒน์ สายสงเคราะห์

คลินิกออร์โธปิดิกส์กระดูกสันหลัง

ผศ.นพ.ธำรง เลิศอุดมผลวณิช  

อ.นพ.บุญเกียรติ จักรสถาพร

-

คลินิกออร์โธปิดิกส์ข้อเข่าและข้อสะโพก อ.นพ.ปรัชญา ผดุงพรรค    -
คลินิกออร์โธปิดิกส์เนื้องอก อ.นพ.ประกฤต สุวรรณปราโมทย์

 ผศ.นพ.สรัณ สุภัทรพันธุ์    

อ.นพ.ประกฤต สุวรรณปราโมทย์

 

วัน คลินิก ภาคเช้า (7.30 - 12.00 น.) ภาคบ่าย (13.00 - 16.00 น.)
อังคาร     

คลินิกออร์โธปิดิกส์ทั่วไป  

-

คลินิกออร์โธปิดิกส์กระดูกสันหลัง

รศ.นพ.วิวัฒน์ วจนะวิศิษฐ  

รศ.นพ.พงศธร ฉันท์พลากร  

ผศ.นพ.พิทวัส ลีละพัฒนะ  

ผศ.นพ.ธำรง เลิศอุดมผลวณิช

-

คลินิกออร์โธปิดิกส์เวชศาสตร์การกีฬา

ผศ.นพ.เฉลิมชัย ลิมิตเลาหพันธุ์  

ผศ.นพ.ณัฐพร แสงเพชร

อ.นพ.ชัชวาล เลิศบุษบานุกูล     

-

 คลินิกออร์โธปิดิกส์เวชศาสตร์การกีฬา (หลังผ่าตัด)

-

รศ.นพ.ชูศักดิ์ กิจคุณาเสถียร

ผศ.นพ.ณัฐพร แสงเพชร

อ.นพ.ชัชวาล เลิศบุษบานุกูล     

รศ.นพ.ชาติชาย  ภูกาญจนมรกต

 คลินิกออร์โธปิดิกส์ข้อเข่าและข้อสะโพก (หลังผ่าตัด) -

 ผศ.นพ.ธนพจน์ จันทร์นุ่ม 

 

วัน คลินิก ภาคเช้า (7.30 - 12.00 น.) ภาคบ่าย (13.00 - 16.00 น.)
พุธ     

คลินิกออร์โธปิดิกส์กระดูกสันหลัง

ศ.นพ.วิเชียร เลาหเจริญสมบัติ(เฉพาะผู้ป่วยเก่า)

รศ.นพ.วิวัฒน์ วจนะวิศิษฐ
ผศ.นพ.พิทวัส ลีละพัฒนะ
รศ.นพ.ชัยวัฒน์ ไกรวัฒนพงศ์  
รศ.นพ.กันต์ แก้วโรจน์    

-

คลินิกออร์โธปิดิกส์ทั่วไป

อ.นพ.ณรงค์ฤทธิ์  มัศยาอานนท์

-

 คลินิกออร์โธปิดิกส์ มือ (หลังผ่าตัด)

-

ผศ.นพ.อิทธิรัตน์ วัชรานานันท์

ผศ.นพ.เทพรัตน์ กาญจนเทพศักดิ์  

รศ.นพ.ตุลยพฤกษ์ ถาวรสวัสดิ์รักษ์

 

วัน คลินิก ภาคเช้า (7.30 - 12.00 น.) ภาคบ่าย (13.00 - 16.00 น.)
พฤหัสบดี    

คลินิกออร์โธปิดิกส์ข้อเข่าสะโพก

-

อ.นพ.สมยศ ปิยวรคุณ

คลินิกออร์โธปิดิกส์มือ

ผศ.นพ.สรศักดิ์ ศุภผล
รศ.นพ.ตุลยพฤกษ์ ถาวรสวัสดิ์รักษ์

-

คลินิกออร์โธปิดิกส์ข้อเท้าและเท้า

ผศ.นพ.สุกิจ เลาหเจริญสมบัติ
อ.นพ.จักรพงษ์ อรพินท์

อ.พญ.สุวิมล ปริศว์เมธีกุล

คลินิกออร์โธปิดิกส์อุบัติเหตุ ผศ.นพ.นรเทพ กุลโชติ
รศ.นพ.ปพน สง่าสูงส่ง
ผศ.นพ.นรชาติ ศิริศรีตรีรักษ์ 
อ.นพ.ณัชพันธ์ เพ็ชรุ่ง
คลินิกออร์โธปิดิกส์เนื้องอก ผศ.นพ.สรัณ สุภัทรพันธุ์

 ผศ.นพ.สรัณ สุภัทรพันธุ์    

อ.นพ.ประกฤต สุวรรณปราโมทย์

 

วัน คลินิก ภาคเช้า (7.30 - 12.00 น.) ภาคบ่าย (13.00 - 16.00 น.)
ศุกร์    

คลินิกออร์โธปิดิกส์ทั่วไป  

ศ.คลินิก นพ.ชาญยุทธ ศุภชาติวงศ์
(เฉพาะศุกร์สิ้นเดือน)

-

คลินิกออร์โธปิดิกส์ข้อเท้าและข้อสะโพก

ศ.คลินิก นพ.วิโรจน์ กวินวงศ์โกวิท
ผศ.นพ.ธนพจน์ จันทร์นุ่ม
ผศ.นพ.ศิวดล วงศ์ศักดิ์
อ.นพ.ชวรัฐ จรุงวิทยากร

-

คลินิกออร์โธปิดิกส์ข้อเท้าและข้อสะโพก
(หลังผ่าตัด)

-

-

คลินิกออร์โธปิดิกส์ข้อเท้าและเท้า ผศ.นพ.สุกิจ เลาหเจริญสมบัติ
อ.นพ.จักรพงษ์ อรพินท์
อ.พญ.สุวิมล ปริศว์เมธีกุล
-
คลินิกฝังเข็ม ผศ.นพ.พงศธร ฉันท์พลากร

 -

 


ตารางแพทย์ออกตรวจนอกเวลาราชการจันทร์-ศุกร์เวลา 16.00 - 19.00 น.
วัน เวลา 16.00 - 19.00 น.
จันทร์     รศ.นพ.กันต์ แก้วโรจน์
ผศ.นพ.สรัณ สุภัทรพันธุ์
ผศ.นพ.ธำรง เลิศอุดมผลวนิช
อ.พญ.สุวิมล ปริศว์เมธีกุล
อ.นพ.ณัชพันธ์ เพ็ชรุ่ง    
อังคาร ผศ.นพ.ธนพจน์ จันทร์นุ่ม
รศ.นพ.ชูศักดิ์ กิจคุณาเสถียร
ผศ.นพ.ศิวดล วงศ์ศักดิ์
รศ.นพ.พงศธร ฉันท์ผลากร
ผศ.นพ.พิทวัส ลีลาพัฒนะ
ผศ.นพ.ธำรง เลิศอุดมผลวณิช
อ.นพ.ประกฤต สุวรรณปราโมทย์
พุธ ผศ.นพ.เฉลิมชัย ลิมิตเลาหพันธุ์  
ผศ.นพ.เทพรัตน์ กาญจนเทพศักดิ์
ผศ.นพ.นรเทพ กุลโชติ
อ.นพ.จักรพงษ์ อรพินท์
ผศ.นพ.ธำรง เลิศอุดมผลวณิช
อ.นพ.ประกฤต สุวรรณปราโมทย์
พฤหสบดี ผศ.นพ.สรัณ สุภัทรพันธุ์    
รศ.นพ.ปพน สง่าสูงส่ง
อ.นพ.ชวรัฐ จรุงวิทยากร
ศุกร์ ผศ.นพ.ณัฐพร แสงเพชร
ผศ.นพ.สุกิจ เลาหเจริญสมบัติ
รศ.นพ.พงศธร ฉันท์พลากร  
ผศ.นพ.ศิวดล วงศ์ศักดิ์
รศ.นพ.ตุลยพฤกษ์ ถาวรสวัสดิ์รักษ์
อ.นพ.ชวรัฐ จรุงวิทยากร
เสาร์ (เช้า) รศ.นพ.ธันย์ สุภัทรพันธุ์
(เฉพาะผู้ป่วยเก่า)
ศ.คลินิก นพ.ชาญยุทธ ศุภชาติวงศ์
รศ.นพ.ชูศักดิ์ กิจคุณาเสถียร
ผศ.นพ.สุกิจ เลาหเจริญสมบัติ
รศ.นพ.พงศธร ฉันท์พลากร 
รศ.นพ.กันต์ แก้วโรจน์
ผศ.นพ.ศิวดล วงศ์ศักดิ์
ผศ.นพ.ธนพจน์ จันทร์นุ่ม
ผศ.นพ.เฉลิมชัย ลิมิตเลาหพันธุ์  
(บ่าย) ศ.คลินิก นพ. พรชัย มูลพฤกษ์
ผศ.นพ.เฉลิมชัย ลิมิตเลาหพันธุ์  
รศ.นพ.พงศธร ฉันท์พลากร 
ผศ.นพ.ศิวดล วงศ์ศักดิ์
อ.นพ.ประกฤต สุวรรณปราโมทย์
อ.นพ.ชวรัฐ จรุงวิทยากร
รศ.นพ.ปพน สง่าสูงส่ง
รศ.นพ.ตุลยพฤกษ์ ถาวรสวัสดิ์รักษ์
ผศ.พญ.ชนิกา อังสนันท์สุข  
อาทิตย์ รศ.นพ.ธันย์ สุภัทรพันธุ์
(เฉพาะผู้ป่วยเก่า)
รศ.นพ.ชัยวัฒน์ ไกรวัฒนพงศ์
ผศ.นพ.นรเทพ กุลโชติ
ผศ.นพ.เทพรัตน์ กาญจนเทพศักดิ์
อ.นพ.จักรพงษ์ อรพินท์
อ.นพ.ประกฤต สุวรรณปราโมทย์

 


ขั้นตอนการรับบริการ

ก่อนพบแพทย์

1. ยืนยันนัดหมายผ่าน Application/ยื่นบัตรนัดที่เคาน์เตอร์พยาบาล
- กรณีใช้ Rama app สามารถกด Check in ยืนยันนัดหมายได้ตั้งแต่ 04:00น. ถึงก่อนเวลานัดหมาย 30 นาที
- กรณีใช้บัตรนัด ติดต่อเคาน์เตอร์ K 1 ก่อนเวลานัดหมาย 30 นาที

2. ชั่งน้ำหนัก วัดความดันโลหิตที่ “ห้องวัดความดันโลหิตและชั่งน้ำหนัก” บริเวณหน้าบันไดเลื่อนชั้น 2 ก่อนยื่นบัตรนัด

3. นั่งรอหน้าห้องตรวจก่อนเวลานัด 30 นาที

หลังพบแพทย์
1. กรณีใช้ Rama app ท่านสามารถ
- ตรวจสอบนัดหมายครั้งต่อไป
- เช็คสถานนะการรับยา (ถ้ามี)
- กดชำระเงินผ่าน Application 
2. กรณีใช้บัตรนัด
- รับเอกสารที่เคาน์เตอร์รับบัตรนัดหลังตรวจหมายเลข K 2
- ติดต่อชำระค่าบริการและรับยาที่ห้องยาและการเงิน ชั้น 2

*ผู้ที่มีบัตรประกันสังคม หรือบัตรประกันสุขภาพไม่สามารถใช้สิทธิ์ในคลินิกพิเศษนอกเวลา
**ติดต่อขอนัดตรวจล่วงหน้า อย่างน้อย 7 วันทำการ
***ถ้ามีเจาะเลือด/เอกซเรย์ ให้มาทำก่อนเวลานัด 2-3 ชั่วโมง

กรณีที่ไม่มีบัตรโรงพยาบาล สามารถทำบัตรรพ.ก่อนนัดหมายผ่านระบบ Online ได้ที่  https://www.rama.mahidol.ac.th/mr/  หรือ Rama Appoinment


เวลาเปิดบริการ    

คลินิกในเวลาราชการ  *กรุณานัดหมายล่วงหน้า
วันจันทร์-ศุกร์ 07:00-16:00 
(ยกเว้นเสาร์ อาทิตย์ วันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันหยุดพิเศษที่ประกาศเพิ่มเติมโดยรัฐบาล)

คลินิกนอกเวลาราชการ

วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 16:00-19:00 น.
วันเสาร์           เวลา 07.00-16.00 น.
วันอาทิตย์       เวลา 07.00-12.00 น.


อัตราค่าบริการ    

คลินิกในเวลาราชการ
 - ค่าบริการโรงพยาบาล  100  บาท
   (สิทธิ์ข้าราชการเบิกได้  50  บาท)

คลินิกนอกเวลาราชการ 

 - ค่าบริการโรงพยาบาล  150  บาท
   (สิทธิ์ข้าราชการเบิกได้  50  บาท)
 - ค่าธรรมเนียมแพทย์  0-500  บาท
   (ขึ้นอยู่กับความซับซ้อนของโรค)
 - สิทธิ์ข้าราชการ สามารถเบิกค่ายาและเวชภัณฑ์ได้ตามสิทธิ์


ติดต่อ    

หน่วยตรวจผู้ป่วยนอกศัลยกรรมกระดูก ชั้น 2 โซน เค (Zone K)
จุดบริการนัดหมายเคาน์เตอร์พยาบาล K1
อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น.
                      โทร : 02-2003998, 02-2004022
วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 13.00 - 18.30 น.
วันเสาร์            เวลา 08.30 - 15.00 น.
วันอาทิตย์        เวลา 08.30 - 12.00 น.
                      โทร : 02-2003232

 


เลื่อนนัดผ่าน Rama App    

โดย Download ผ่านทางโทรศัพท์มือถือ
หรือ E-mail : raopdortho@mahidol.ac.th