หน่วยตรวจผู้ป่วยนอกพิเศษเวชสำอางและศัลยกรรมตกแต่ง

หน่วยตรวจผู้ป่วยนอกพิเศษเวชสำอางและศัลยกรรมตกแต่ง

 Click download ตารางแพทย์ >>

ตารางแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง ท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้จากหน่วยตรวจและนัดหมายล่วงหน้า

วัน เวลา
วันจันทร์ - วันศุกร์   09.00 - 16.00 น.
ยกเว้นวันพุธ 08.30 - 11.30 น.
วันเสาร์ - อาทิตย์ 08.30 - 11.30 น.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

เลเซอร์ผิวหนัง จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์
พญ.ชนิตว์วัณณ์ วิชญชาคร 13.00-16.00น. - - - - - -
ผศ.นพ.กุลวัตร ธาดานิพนธ์ 13.00-16.00น. - - - - - -
ศ.คลินิก.พญ.ณัฏฐา รัชตะนาวิน 13.00-16.00น.
(สัปดาห์ 1,3)
- - - - - -
พณ.อัจจิมา สุวรรณจินดา 15.00-18.00น. - - - - - -
นพ.กรณ์ ตรียางกูรศร 13.00-16.00 น. - - - - -

-

พญ.ปราณี เศวตวิลาส 09.00-12.00น. 09.00-12.00น.
13.00-16.00น.
13.00-16.00น. 09.00-12.00น.
13.00-16.00น.
10.00-12.00น.
13.00-15.00น.
-

08.30-12.00น.
(สัปดาห์ 2,4)

รศ.พญ.สุธินี รัตนิน - 13.00-16.00น. - - - 08.30-12.00น. -
รศ.พญ.กมุทนาท จันทร์ประภาพ - 13.00-16.00น. - - - - -
ผศ.นพ.สมศักดิ์ ตันรัตนากร - 14.00-16.00น. - - - - -
พญ.สิริอรญ์ สุกาญจนพงษ์ - 13.00-16.00น. - - - - -
รศ.นพ.วาสนภ วชิรมน - - 13.00-16.00น. - - - -
รศ.นพ.พูลเกียรติ สุชนวณิช - - 13.30-16.00น. - - - -
ศ.ร.อ.หญิง.พญ.เพ็ญพรรณ วัฒนไกร - - 16.30-20.00น. - 13.00-16.00 น.
16.30-20.00 น.
- -
พญ.วิมลสิริ เอี่ยมสำอางค์ร - - 13.00-16.00น. - - - -
พญ.ณัฐหทัย ประทุมชาติ - - 13.00-16.00น. - - - -
นพ.กิตติศักดิ์ สุธรรมจริยา - - - 13.00-16.00น. - - -
พญ.สุทธินันท์ วิชญาณรัตน์ - - - 13.00-16.00น. - - -
นพ.ธีรพงษ์ รัตนนุกรม - - - 16.00-19.00น. 13.00-16.00น. - -
นพ.ณัฐชาต จุไรรัตนาภรณ์ - - - 14.30-16.00น. - - -
พญ.ปรียาฉัตร ลิมทอง - - - 13.00-16.00น. - - -
รศ.พญ.พลอยทราย รัตนเขมากร - - - - 13.00-16.00น. - 08.30-12.00 น.

 

  จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์

ศัลยกรรมตกแต่ง
เสริมสวย
(แพทย์ประจำ)

รศ.นพ.สรายุทธ ดำรงวงศ์ศิริ (เช้า) ผศ.นพ.เฉลิมพงศ์ ฉัตรดอกไม้ไพร
(เช้า)
นพ.สุเวช น้ำหอม (บ่าย)
ผศ.ร.อ.นพ.คชินท์ วัฒนะวงษ์(เช้า)
ผศ.นพ.อัฉฉริย สาโรวาท(บ่าย)
พญ.งามเฉิด สิตภาหุล(เช้า)
รศ.นพ.กิดากร กิระนันทวัฒน์(บ่าย)
นพ.ฐิติ ตันติธรรม(เช้า)
ผศ.นพ.อัจฉริย สาโรวาท(บ่าย)

 

ขั้นตอนการใช้บริการ 

1.ยืนยันนัดหมายผ่าน Application/ยื่นบัตรนัดที่เคาน์เตอร์พยาบาล
    - กรณีใช้ Rama App สามารถ Check in ยืนยันนัดหมายได้ตั้งแต่ 04.00 น. ถึงก่อนเวลานัด 30 นาที
    - กรณีใช้บัตรนัด ยื่นนัด ก่อนเวลา 30 นาที เพื่อลงทะเบียนบริเวณโถงชั้น 4
2.ชั่งน้ำหนัก วัดความดันโลหิตที่ จุดวัดความดันโลหิตและชั่งน้ำหนัก บริเวณโถงชั้น 4
    - กรณีมีเอ็กซเรย์ ล่วงหน้า 1 ชั่วโมง
    - เจาะเลือด 2 ชั่วโมง


ขั้นตอนการนัดหมาย 

1.นัดหมายพบแพทย์ล่วงหน้า
   - นัดหมายทางโทรศัพท์ที่เบอร์ 02-200-4288 ตั้งแต่ 13.00 - 19.00 น.
   - นัดหมายด้วยตนเองที่ หน่วยตรวจผู้ปาวยนอกพิเศษเวชสำอางและศัลยกรรมตกแต่งเสริมสวย โดยแจ้งเลขที่บัตร รพ.รามาธิบดี(HN) และรายชื่ออาจารย์แพทย์ที่ต้องการรับบริการ
2.กรณียังไม่มีบัตรโรงพยาบาลสามารถทำบัตรรพ.ก่อนนัดหมายผ่านระบบ Online ได้ที่ www.rama.mahidol.ac.th/mr

**ไม่รองรับสิทธิประกันสังคมและสิทธิประกันสังคมถ้วนหน้า


อัตราค่าบริการ 

- ค่าบริการผู้ป่วยนอก  250 บาท  ( สิทธิ์ข้าราชการเบิกได้บางส่วน )
- ค่าธรรมเนียมแพทย์ 0-700 บาท  ( ขึ้นอยู่กับความซับซ้อนของโรค)

* สิทธิข้าราชการ สามารถเบิกค่ายาและเวชภัณฑ์ได้ตามสิทธิ์


เวลาทำการ

จันทร์ - ศุกร์    เวลา 09.00-16.00 น.
(ยกเว้นวันพุธ   เวลา 08.30-11.30 น.
เสาร์-อาทิตย์   เวลา 08.30 - 11.30 น.


ติดต่อ

หน่วยตรวจผู้ป่วยนอกพิเศษเวชสำอางและศัลยกรรมตกแต่ง
อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์  
ชั้น 4 โซนอาร์ (Zone R)
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
โทร : 02-2004288
E-mail : rasdpd@mahidol.ac.th
      


เลื่อนนัด

เลื่อนนัดผ่านทาง Rama App (โดย Download ผ่านทางโทรศัพท์มือถือ)