โครงการร่วมมือร่วมมือระหว่างโรงพยาบาลรามาธิบดีกับโรงพยาบาลวิมุต-ผ่าตัด