หน่วยตรวจผู้ป่วยนอกโสต ศอ นาสิก

ตารางแพทย์หน่วยตรวจผู้ป่วยนอกโสต ศอ นาสิก


       

  ให้บริการตรวจวินิจฉัย รักษาพยาบาล ป้องกัน ฟื้นฟู และสร้างเสริมสุขภาพแก่ผู้รับบริการด้านโสต ศอ นาสิก (หู คอ จมูก) ทุกเพศทุกวัย ตั้งแต่ระดับปฐมภูมิถึงระดับตติยภูมิโดยเน้นการบริการในระดับตติยภูมิ โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางโสต ศอ นาสิก รวมทั้งผู้รับบริการที่เป็นโรคที่ยากต่อการรักษาเนื่องจากเป็นโรคที่มีความซับซ้อนและการรักษาต้องใช้ความชำนาญเฉพาะทาง ได้แก่
- โรคมะเร็งทางหู คอ จมูก ที่ต้องการการผ่าตัด ซ่อมแซมที่ซับซ้อนหรือต้องใช้ความเชี่ยวชาญเฉพาะและการดูแลรักษาพยาบาลแบบองค์รวม เช่น มะเร็งกล่องเสียง
- ผู้รับบริการที่มีปัญหาของโรคหูและประสาทหูที่ต้องการการรักษาและฟื้นฟูอย่างครบวงจร 
- ผู้รับบริการโรคเนื้องอกของเส้นเลือดในโพรงจมูกที่ต้องการการดูแลจากสหสาขาวิชาชีพ
- ผู้รับบริการการที่มีภาวะตีบตันของหลอดลม/กล่องเสียง ที่มีพยาธิสภาพรุนแรง
- ผู้รับบริการที่มีอาการเวียนศีรษะบ้านหมุน/ปัญหาการทรงตัวที่ต้องการการรักษาและฟื้นฟูอย่างครบวงจร
 

ส่งเสริมสนับสนุนการเรียนการสอนและการวิจัย โดยเป็นสถานที่ฝึกอบรมทางภาคปฏิบัติ สำหรับแพทย์ประจำบ้าน แพทย์ต่อยอด นักศึกษาแพทย์ และนักศึกษาพยาบาล ในวันและเวลาราชการ
***ตติยภูมิ ทางกลุ่มงานโสต ศอนาสิก ได้ร่วมกันกำหนด “Tertiary Care” ประกอบด้วย
โรคหรือหัตถการที่มีความยากและซับซ้อนในการรักษาพยาบาล ได้แก่
มะเร็งทางหู คอ จมูก ที่ต้องการการผ่าตัด ซ่อมแซม ที่ซับซ้อนหรือต้องใช้ความเชี่ยวชาญเฉพาะ
การผ่าตัดเนื้องอกของหูชั้นใน
การผ่าตัดฝังหูชั้นในเทียม ( Cochlear Implantation )
การผ่าตัดกระดูก Temporal Bone
โรคเนื้องอกของเส้นเลือด
โรคหรือหัตถการที่ไม่มีการบริการ ( หรือมีน้อย ) ในสถาบันอื่น ได้แก่
ภาวะกรนและทางเดินหายใจอุดกั้นระดับรุนแรง
การผ่าตัดเปลี่ยนเสียง
ภาวะตีบตันของหลอดลม/กล่องเสียง ที่มีพยาธิสภาพรุนแรง
การฟื้นฟูความสามารถทางการพูดในผู้ป่วยหลังผ่าตัดฝังหูชั้นในเทียม(Cochlear Implantation )
มะเร็งกล่องเสียง การดูแลรักษาพยาบาลแบบองค์รวม
ผู้ป่วยที่มีโรคประจำตัวหรือพยาธิสภาพของร่างกายที่มีความเสี่ยงสูงต่อการให้การรักษาผ่าตัด
ผู้ป่วยที่ได้รับการส่งต่อมาจากสถานพยาบาลอื่น เนื่องจากต้องการการรักษาพยาบาลจากผู้เชี่ยวชาญโดยเฉพาะ/หรือต้องการเทคโนโลยีชั้นสูง

                                                                                                                                                                                                                                                    Click Download ตารางแพทย์ >>  


ตารางแพทย์ออกตรวจในเวลาราชการจันทร์-ศุกร์เวลา 9.00-16.00 น.

วัน ภาคเช้า ( 9.00 - 12.00 น.) ภาคบ่าย ( 13.00 - 16.00 น.)
จันทร์          คลินิกทั่วไป  

-

อังคาร คลินิกทั่วไป

คลินิกโรคจมูกและภูมิแพ้

พุธ

คลินิกทั่วไป  
คลินิโรคเวียนศีรษะและการทรงตัว
คลินิกภูมิแพ้(ฉีดยาภูมิแพ้และทดสอบภูมิแพ้)(พุธเว้นพุธ)
คลินิกศัลยกรรมและสร้างเสริมใบหน้า

คลินิกศัลยกรรมและสร้างเสริมใบหน้า
คลินิกโรคหูและประสาทหู

พฤหัสบดี

คลินิกทั่วไป
คลินิกส่องกล้องตรวจหลอดอาหาร

-
ศุกร์ คลินิกทั่วไป
คลินิกกรน

-


ตารางอาจารย์แพทย์ออกตรวจนอกเวลาราชการ

วัน ตารางอาจารย์แพทย์

จันทร์    

16.00 - 19.00 น.     

ผศ.นพ.ชัย อยู่สวัสดิ์
ผศ.นพ.ธงชัย พงศ์มฆพัฒน์
ผศ.พญ.กังสดาล ตันจรารักษ์
อ.พญ.นวลวรรณ ลีลาภัทรพันธุ์
อ.พญ.วิภารัตน์ มาภักดี

อังคาร   

16.00 - 19.00 น.    

ผศ.นพ.ธงชัย พงศ์มฆพัฒน์
อ.พญ.นวรัตน์ อภิรักษ์กิตติกุล
อ.พญ. นิลเนตร มหัทธนารักษ์   
ผศ.ดร.นพ.ปวิน นำธวัช   

พุธ

16.00 - 19.00 น.       

ผศ.นพ.ธงชัย พงศ์มฆพัฒน์
รศ.นพ.จันทร์ชัย เจรียงประเสริฐ
ผศ.นพ.วิชิต ชีวเรืองโรจน์
อ.นพ.พนัส บิณศิรวานิช
อ.พญ.ทศพร วิศุภกาญจน์

พฤหัสบดี   

16.00 - 19.00 น.

รศ.นพ.ครรชิตเทพ ตั่งเผ่าพงษ์
ผศ.นพ.ชัย อยู่สวัสดิ์
ผศ.ดร.นพ.ปวิน นำธวัช
อ.นพ.คณิต เต็มไตรรัตน์

ศุกร์   

16.00 - 19.00 น.

อ.พญ.ศิวะพร เกียรติธนะบำรุง
อ.นพ. คณิต เต็มไตรรัตน์
อ.พญ.นวลวรรณ ลีลาภัทรพันธุ์

เสาร์ (เช้า)  

08.00 - 12.00 น.

ผศ.นพ.ชัย อยู่สวัสดิ์
ผศ.นพ.วิชิต ชีวเรืองโรจน์
ผศ.นพ.ธงชัย พงศ์มฆพัฒน์
ผศ.นพ.ภูริช ประณีตวตกุล
ผศ.นพ.จำรูญ ตั้งกีรติชัย     

เสาร์ (บ่าย)

13.00 - 15.00 น.

ผศ.นพ.ธงชัย พงศ์มฆพัฒน์
ผศ.นพ.จำรูญ ตั้งกีรติชัย

อาทิตย์   

08.00 - 12.00 น.

อ.นพ.ปวิน นำธวัช
อ.พญ.ศิวพร เกียรติธนะบำรุง        

ขั้นตอนการรับบริการ

ก่อนพบแพทย์

1. ยืนยันนัดหมายผ่าน Application/ยื่นบัตรนัดที่เคาน์เตอร์พยาบาล
- กรณีใช้ Rama app สามารถกด Check in ยืนยันนัดหมายได้ตั้งแต่ 04:00น. ถึงก่อนเวลานัดหมาย 30 นาที
- กรณีใช้บัตรนัด ติดต่อช่องบริการหมายเลข 2 ก่อนเวลานัดหมาย 30 นาที
2. ชั่งน้ำหนัก วัดความดันโลหิตที่ "ห้องวัดความดันโลหิตและชั่งน้ำหนัก" บริเวณหน้าบันไดเลื่อนชั้น 2 ก่อนยื่นเวลานัด
3. นั่งรอหน้าห้องตรวจก่อนเวลานัด 30 นาที

หลังพบแพทย์

1. กรณีใช้ Rama app ท่านสามารถ
    - ตรวจสอบนัดหมายครั้งต่อไป
    - ตรวจสอบสถานนะการรับยา (ถ้ามี)
    - กดชำระเงินผ่าน Application 
2. กรณีใช้บัตรนัด

    - รับเอกสารที่เคาน์เตอร์รับบัตรนัดหลังตรวจหมายเลข 19
       ติดต่อชำระค่าบริการและยาที่การเงิน หู คอ จมูก ชั้น 2

*ผู้ที่มีบัตรประกันสังคม หรือบัตรประกันสุขภาพไม่สามารถใช้สิทธิ์ในคลินิกพิเศษนอกเวลา
**ติดต่อขอนัดตรวจล่วงหน้า อย่างน้อย 7 วันทำการ
***ถ้ามีเจาะเลือด/เอกซเรย์ ให้มาทำก่อนเวลานัด 2-3 ชั่วโมง

กรณีที่ไม่มีบัตรโรงพยาบาล สามารถทำบัตรรพ.ก่อนนัดหมายผ่านระบบ Online 
ได้ที่  https://www.rama.mahidol.ac.th/mr/หรือ Rama Appoinment


เวลาทำการ

คลินิกในเวลาราชการ

- วันจันทร์-ศุกร์ 07:00-16:00
   ยกเว้นวันเสาร์ อาทิตย์ วันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันหยุดพิเศษที่ประกาศเพิ่มเติมโดยรัฐบาล

คลินิกนอกเวลาราชการ

- วันจันทร์-ศุกร์     เวลา 16.00-19.00 น.
- วันเสาร์  (เช้า)     เวลา 08.00-12.00 น.
- วันเสาร์  (บ่าย)    เวลา 13.00-15.30 น.
- วันอาทิตย์          เวลา 08.00-12.00 น.
 


อัตราค่าบริการ    

คลินิกในเวลาราชการ

- ค่าบริการโรงพยาบาล  100  บาท (สิทธิ์ข้าราชการเบิกได้  50  บาท)

คลินิกนอกเวลาราชการ

 - ค่าบริการโรงพยาบาล  150  บาท (สิทธิ์ข้าราชการเบิกได้  50  บาท)
 - ค่าธรรมเนียมแพทย์  0-500  บาท (ขึ้นอยู่กับความซับซ้อนของโรค)
 - สิทธิ์ข้าราชการ สามารถเบิกค่ายาและเวชภัณฑ์ได้ตามสิทธิ์


ติดต่อ    

หน่วยตรวจผู้ป่วยนอกโสต ศอ นาสิก ชั้น 2
จุดบริการนัดหมายช่องเบอร์ 1-3
อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

โทร : 02-2003998, 02-2004022
วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 8.30 - 16.30 น


เลื่อนนัด    

เลื่อนนัดผ่านทาง Rama App
โดย Download ผ่านทางโทรศัพท์มือถือ
หรือ E-mail : raopdent@mahidol.ac.th