ภาพกิจกรรม  (ดูทั้งหมด)                                                                                                                         ดูรายละเอียดหลักสูตร   

 

งานบริหารความเสี่ยงได้จัดชี้แจงแนวทางการดำเนินงานการบริหารความเสี่ยงระดับภาควิชา (สำหรับผู้ประสานงานด้านความเสี่ยง Risk Coordinator- RCo 1 และ Key Person) เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุมทวี บุญโชติ ภาควิชารังสีวิทยา ชั้น 2 อาคาร 1 

งานบริหารความเสี่ยงได้จัดชี้แจงแนวทางการพัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยงระดับภาควิชา (สำหรับผู้ประสานงานด้านความเสี่ยง RCo 2) เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2562 ณ ห้องเรียน 810A ชั้น 8 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี 

งานบริหารความเสี่ยงได้จัดชี้แจงแนวทางการบริหารความเสี่ยงคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ประจำปีงบประมาณ 2562 แก่หน่วยงานระดับพันธกิจ เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2561 ณ ห้องเรียน 810A ชั้น 8 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี 

    งานบริหารความเสี่ยงได้รับเกียรติเป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อเรื่อง “การบริหารความเสี่ยง(Risk management for Dietetics)”  ในหลักสูตรโภชนบำบัด รุ่นที่ 29  เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2561  เวลา 13.00 – 16.00 ณ ห้องเรียนฝ่ายโภชนาการ ชั้น 3  อาคารโภชนาการ โรงพยาบาลรามาธิบดี