การประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการซ้อมแผนความต่อเนื่องในการดำเนินงาน (BCP) พื้นที่พญาไท ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566