การประชุมถอดบทเรียนภายหลังการปฏิบัติงาน (After-Action Review: AAR) จากเหตุการณ์ไฟฟ้าดับภายในอาคารหลัก (อาคาร 1) ของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

 
 
 
     อ. นพ.นวนรรน ธีระอัมพรพันธุ์ รองคณบดีฝ่ายปฏิบัติการ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล และ ผศ. นพ.ประสิทธิ์ กี่สุขพันธ์ รองคณบดีฝ่ายกายภาพและสิ่งอำนวยความสะดวก คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ดำเนินการประชุมถอดบทเรียนภายหลังการปฏิบัติงาน (After-Action Review: AAR) จากเหตุการณ์ไฟฟ้าดับภายในอาคารหลัก (อาคาร 1) ของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ในวันที่ 15 ธันวาคม 2565 ร่วมกับผู้บริหารและบุคลากรจากหน่วยงานภายในคณะฯ ได้แก่ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลรามาธิบดี (รศ. ดร. พญ.อารีย์พรรณ โสภณสฤษฎ์สุข) ฝ่ายการพยาบาล ฝ่ายวิศวกรรมบริการ งานอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม ฝ่ายสารสนเทศ งานสื่อสารองค์กร งานพัฒนาคุณภาพงาน งานบริหารความเสี่ยง ภาควิชาพยาธิวิทยา ภาควิชารังสีวิทยา และภาควิชาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนบริษัท อาร์เอฟเอส จำกัด เพื่อการเรียนรู้และปรับปรุงแผนการบริหารความต่อเนื่องในการดำเนินงาน (Business Continuity Plan: BCP) รวมถึงเพื่อพัฒนาการบริหารจัดการกรณีเกิดเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานของคณะฯ เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2566 ณ ห้องประชุม 1 สํานักงานคณบดี ชั้น 5 อาคารบริหาร คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี