ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อมในการปรับปรุงแผนความต่อเนื่องในการดำเนินงานของพื้นที่และจัดทำแผนความต่อเนื่องในการดำเนินงาน (BCP) พื้นที่พญาไท ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

 
      งานบริหารความเสี่ยง คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อมในการปรับปรุงแผนความต่อเนื่องในการดำเนินงานของพื้นที่และจัดทำแผนความต่อเนื่องในการดำเนินงาน (BCP) พื้นที่พญาไท ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมรับมือต่อเหตุการณ์ฉุกเฉินต่าง ๆ และกำหนดเหตุการณ์จำลอง ในพื้นที่พญาไท ร่วมกับทั้ง 9 ส่วนงาน และกองเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล โดยได้รับเกียรติจาก อ. ดร. นพ.นวนรรน ธีระอัมพรพันธุ์ รองคณบดีฝ่ายปฏิบัติการ เป็นประธานในการประชุมครั้งนี้ เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2655 ณ ห้องประชุม 907 ชั้น 9 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี