You are here

การใช้งานโปรแกรม ownCloud เบื้องต้น ภายในงานบริหารความเสี่ยง

ผู้ใช้งานทุกท่านสามารถคลิกที่รูปภาพด้านล่างนี้ เพื่อลิงค์ไปยัง Slide การใช้งาน ownCloud เบื้องต้น