You are here

ภาพการประชุมเพื่อสรุปผลการดำเนินการถอดบทเรียนการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (BCM)

 

การประชุมเพื่อสรุปผลการดำเนินการถอดบทเรียนการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ
(Business Continuity Management: BCM)

เมื่อวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุม ๑ สำนักงานคณบดี ชั้น ๕ อาคารบริหาร
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี