You are here

VDO ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อมในการปรับปรุงแผนความต่อเนื่องในการดำเนินงาน (BCP) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565