You are here

เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อมในการปรับปรุงแผนความต่อเนื่องในการดำเนินงานของพื้นที่พญาไทและจัดทำแผนความต่อเนื่องในการดำเนินงาน (BCP) พื้นที่พญาไท ประจำปีงบประมาณ 2565