You are here

Emergency Call งานบริหารความเสี่ยง

 

เนื่องสถานการณ์ไวรัส COVID-19 ที่กำลังระบาด งานบริหารความเสี่ยงขอแจ้งข้อมูลการติดต่อของสมาชิกงานบริหารความเสี่ยง ในกรณีจำเป็น เร่งด่วน ดังนี้