บุคลากรหน่วยบริหารจัดการทุนวิจัย

ผู้บริหาร
 
alt

ศาสตราจารย์ แพทย์หญิงสินี ดิษฐบรรจง

รองคณบดีฝ่ายบริหารงานวิจัย
 : 2416 
: sinee.dis@mahidol.edu

หัวหน้างานบริหารทั่วไปสนับสนุนการวิจัย
 
alt

นางมุกดาลักษณ์ บุญทรง

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ผู้ชำนาญการพิเศษ)
 : 2416 
: mookdaluk.par@mahidol.ac.th

หัวหน้าหน่วยบริหารจัดการทุนวิจัย
 
alt

นางสาวสุวิชชา เทพลาวัลย์

เจ้าหน้าที่วิจัย (ผู้ชำนาญการพิเศษ)
 : 0465 
highswc@gmail.com , suwitcha.the@mahidol.ac.th 

หน้าที่ความรับผิดชอบ :
- ทุนโครงการวิจัยในงานประจำ (R2R)
- การขอรับความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา
- MTA & DSA
- เบิกเงินทุนวิจัยภายนอกภาครัฐ
ด้านทุนวิจัยและสนับสนุนอื่น
alt
นางสาวมาลินี รุ่งสว่าง
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์

 : 0465  : malinee.run@mahidol.ac.th

หน้าที่ความรับผิดชอบ :
- การสนับสนุนตรวจแก้ไขภาษาอังกฤษของบทความวิชาการระดับสากล
- ทุนพัฒนาศักยภาพในการทำวิจัยของอาจารย์แพทย์
- ทุนพัฒนาศักยภาพในการทำวิจัยของอาจารย์ที่ไม่ใช่แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
- Search ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ระดับนานาชาติและระดับชาติ
- ค้นหาการเปิดสมัครรับทุนต่างๆ (ส่ง Line กลุ่มเครือข่ายวิจัย และทางอีเมล์อาจารย์แพทย์)
- ดูแล website หน่วยงานฯ
 
alt
นางสาวดวงกมล พรหมดวง
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

 : 1701  : duangkamol.pro@mahidol.ac.th

หน้าที่ความรับผิดชอบ :
- ทุนอุดหนุนการวิจัยจากเงินรายได้ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี
- ทุนสนับสนุนการวิจัยจากเงินรายได้มหาวิทยาลัยมหิดล
- ทุนต่างประเทศภาครัฐ - รับจ้างวิจัย
- CTA
 
alt
นางสาวชนิสรา ไตรวิชญ์ธนาเดช
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

 : 2504  : chanisara.tri@gmail.com

หน้าที่ความรับผิดชอบ :
- ทุนสนับสนุนการวิจัยจากเงินงบประมาณแผ่นดิน
- ทุนภายนอกภาครัฐ
 
นางวรินธรณ์ ลีนะนันทศักดิ์
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

 : 2504  : warinthon2459@gmail.com

หน้าที่ความรับผิดชอบ :
- ทุนสนับสนุนกลุ่มวิจัยมุ่งเป้า
- เงินรางวัลแก่บุคลากรที่มีผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับสากล
 
นายพรชัย ภูมิดรไสย์
ตำแหน่ง : ผู้ปฏิบัติงานบริหาร

 : 0297  : pornchai.pho@mahidal.ac.th

หน้าที่ความรับผิดชอบ :
- เงินสนับสนุนค่าตีพิมพ์
- เงินอุดหนุนเพื่อไปนำเสนอผลงานทางวิชาการ ณ ต่างประเทศ
- จ่ายเช็คให้กับบริษัท
 
นางสาวสุรางค์พิมล แจ่มมินท์
ตำแหน่ง : ผู้บฏิบัติงานบริหาร

 : 1701  : doung2497@gmail.com

หน้าที่ความรับผิดชอบ :
- สารบรรณหน่วยวิเคราะห์ข้อมูลและทุนวิจัย
- การขออนุญาตเก็บข้อมูลในคณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี
 
ด้านการเงินการบัญชี
alt
นางสาวกษิ ปูเงิน
ตำแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชี

 : 0297  : kasi.kum@mahidol.ac.th

หน้าที่ความรับผิดชอบ :
- งานด้านการเงินและบัญชีทุนภายนอกภาครัฐ
- งานด้านการเงินและบัญชีรับจ้างวิจัย
- งานด้านการเงินทุนต่างประเทศ
- งานด้านการตรวจสอบเงินงวดโครงการ
- งานด้านการตรวจสอบรายการเบิกจ่ายเงินทุนทุกประเภท
- งานด้านการจัดทำใบเบิกเงิน , เช็ค
- งานด้านภาษีหัก ณ ที่จ่าย
- ดูแลระบบ SAP HANA
 
นางสาวสุวดี สิงห์น้อย
ตำแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชี

 : 1701  : suwadee.near@gmail.com

หน้าที่ความรับผิดชอบ :
- งานด้านการเงินและบัญชีทุนภายนอกภาครัฐ
- งานด้านการเงินและบัญชีรับจ้างวิจัย
- งานด้านการเงินทุนต่างประเทศ
- งานด้านการตรวจสอบเงินงวดโครงการ
- งานด้านการจัดทำใบเบิกเงิน , เช็ค
- งานด้านภาษีหัก ณ ที่จ่าย
 
alt
นางธนารีย์ บัวเผื่อน
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ผู้ชำนาญการพิเศษ)

 : 0297  : tanaree8@gmail.com

หน้าที่ความรับผิดชอบ :
- งานด้านการเงินและบัญชีทุนภายนอกภาครัฐ
- งานด้านการเงินและบัญชีรับจ้างวิจัย
- งานด้านการเงินทุนต่างประเทศ
- งานด้านการตรวจสอบเงินงวดโครงการ
- งานด้านการจัดทำใบเบิกเงิน , เช็ค
- งานด้านภาษีหัก ณ ที่จ่าย
 
alt
นางสาวปุญชญา ธนัชจิรานนท์
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

 : 2504  : natthaya.tha@mahidol.ac.th

หน้าที่ความรับผิดชอบ :
- งานด้านการเงินและบัญชีทุนรายได้คณะฯ
- งานด้านการเงินและบัญชีทุนมุ่งเป้า
- งานด้านการเงินทุนรายได้มหาวิทยาลัย
- งานด้านการเงินและบัญชีทุน Pre seed fund
- งานด้านการเงินและบัญชีทุนภายนอกภาครัฐ (ราชสุดา)
- งานด้านการตรวจสอบเงินงวดโครงการ
- งานด้านการจัดทำใบเบิกเงิน , เช็ค
- งานด้านภาษีหัก ณ ที่จ่าย