มุ่งเรียนรู้ คู่คุณธรรม ใฝ่คุณภาพ ร่วมสานภารกิจ คิดนอกกรอบ รับผิดชอบสังคม

You are here

ต้อนรับคณะดูงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ต้อนรับคณะดูงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีต้อนรับคณะดูงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีต้อนรับคณะดูงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีต้อนรับคณะดูงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
 

ศ. นพ.บุญส่ง องค์พิพัฒนกุล รองคณบดีฝ่ายวิจัย ศ. นพ. มล.ชาครีย์ กิติยากร ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย พร้อมด้วย รศ.จิตตวัฒน์ สุประสงค์สิน รศ. พญ.ธัญญนันท์ ใบสมุทร อาจารย์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ให้การต้อนรับทีมผู้บริหารและคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี โดยมี รศ. ดร.ระพี อูทเคอ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา รศ. ทนพ. ดร.กระจ่าง ตลับนิล รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา พญ.เพิ่มศิริ เลอมานุวรรัตน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2565 ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานวิจัยวิชาการและนวัตกรรม อาคารวิจัยและสวัสดิการ

โดยการศึกษาดูงานครั้งนี้ได้ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านการจัดตั้งศูนย์วิจัยทางคลินิก การบริหารจัดการศูนย์วิจัยทางคลินิก พร้อมทั้งเยี่ยมชมสถานที่ OPD หน่วยวิจัยทางคลินิก ชั้น 2 โซนจี อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์ เพื่อเรียนรู้กระบวนการทำงานของการวิจัยทางคลินิก