ทุนพัฒนาศักยภาพในการทำวิจัยของอาจารย์แพทย์

ทุนพัฒนาศักยภาพในการทำวิจัยของอาจารย์แพทย์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ขั้นตอนการสมัครทุนพัฒนาศักยภาพของอาจารย์แพทย์
ขั้นตอนการสมัครทุนพัฒนาศักยภาพของอาจารย์แพทย์
ระเบียบปฏิบัติ
ระเบียบปฏิบัติ
รายการ File Download
1. บันทึกข้อความเสนอชื่อสมัครทุนพัฒนาศักยภาพของอาจารย์แพทย์
2. ใบสมัครขอรับทุนพัฒนาศักยภาพในการทำวิจัยของอาจารย์แพทย์
3. แบบเสนอโครงการวิจัยขอรับทุนพัฒนาศักยภาพในการทำวิจัยของอาจารย์แพทย์
4. ใบรับรองคุณภาพผลงานทางวิชาการของผู้สมัครรับทุนพัฒนาศักยภาพของอาจารย์แพทย์
5. สัญญาผู้รับทุนพัฒนาศักยภาพในการทำวิจัยของอาจารย์แพทย์
6. รายงานความก้าวหน้าผู้รับทุนพัฒนาศักยภาพในการทำวิจัยของอาจารย์แพทย์
7. บันทึกขอเบิกค่าตอบแทนนักวิจัยที่ได้จากทุนอุดหนุนการวิจัยจากแหล่งทุนภายนอกคณะฯ